Butcher Esbjerg ApS CVR-nr 39422751

Status: UNDERKONKURS

Grådybet 71 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2021: -195
2020: -1.552
Bruttofortjeneste:
2021: 1.982
2020: 1.286
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.982 1.286 4.184
Årets resultat -195 -1.552 210
Egenkapital I alt -1.487 -1.292 260
Status balance 4.483 3.613 1.238
Beløb i 1000 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 1.982 1.286 4.184
Personaleomkostninger -2.097 -2.901 -3.907
Af- og nedskrivninger -25 -13 -
Driftsresultat -140 -1.628 277
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -166 -107 -3
Resultat før skat -306 -1.735 274
Skat af årets resultat 111 183 -64
Årets resultat -195 -1.552 210
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 119 99 -
Materielle anlægsaktiver i alt 119 99 -
Anlægsaktiver i alt 3.037 3.017 310
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 129 174 179
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt 129 174 179
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54 195 75
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 152 3 88
Periodeafgrænsningsposter 60 35 43
Tilgodehavender i alt 377 415 205
Likvide beholdninger 940 7 544
Omsætningsaktiver i alt 1.446 596 929
Aktiver i alt 4.483 3.613 1.238
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50
Overført resultat -1.537 -1.342 210
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt -1.487 -1.292 260
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 502 498 543
Selskabsskat 0 64 64
Anden gæld 1.311 873 372
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.815 3.174 978
Gældsforpligtelser i alt 5.970 4.905 978
Passiver i alt 4.483 3.613 1.238
DDD

Butcher Esbjerg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

Butcher Esbjerg ApS blev etableret den 15-03-2018 og holder til på adressen Grådybet 71 6700 Esbjerg. Selskabets formål er restaurant og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet må ikke fremstille eller forhandle drikkevarer, udover i forbindelse med drift af selskabets restaurationsvirksomhed. Selskabet ikke må eje andele af selskaber eller virksomheder med sådanne aktiviteter. Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Butcher Esbjerg ApS (CVR: 39422751) er UNDERKONKURS

CVR nummer

39422751

Adresse

Grådybet 71
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-03-2018

Stamdata for Butcher Esbjerg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1023449680
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
561010 / Restauranter
15-03-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Butcher Esbjerg ApS
15-03-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-03-2018 -
Grådybet 71
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-03-16
Slut på første regnskabsperiode:
2019-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder