2B BYG ApS CVR-nr 34904146

Status: AKTIV

Villingerødvej 28, Villingerød 3120 Dronningmølle

Årets resultat:
2022: -404
2021: -55
Bruttofortjeneste:
2022: 457
2021: 1.307
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 457 1.307 1.400 1.291
Årets resultat -404 -55 1 148
Egenkapital I alt 55 459 514 513
Status balance 413 890 1.259 906


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 457 1.307 1.400 1.291
Personaleomkostninger -933 -1.338 -1.360 -1.072
Af- og nedskrivninger -39 -37 -37 -27
Driftsresultat -515 -68 4 192
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -518 -71 2 191
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -404 -55 1 148
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 59 98 122 159
Materielle anlægsaktiver i alt 59 98 122 159
Anlægsaktiver i alt 59 98 122 159
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63 283 500 150
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 69 57 45 31
Andre tilgodehavender 9 15 168 -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 267 367 713 181
Likvide beholdninger 86 425 425 566
Omsætningsaktiver i alt 354 792 1.137 747
Aktiver i alt 413 890 1.259 906
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -25 379 434 433
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 55 459 514 513
Hensættelse til udskudt skat - 0 3 4
Hensatte forpligtelser i alt - 0 3 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 61 131 111 53
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 131 290 617 273
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 358 431 741 389
Gældsforpligtelser i alt 358 431 741 389
Passiver i alt 413 890 1.259 906

2B BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

2B BYG ApS blev etableret den 10-01-2013 og holder til på adressen Villingerødvej 28, Villingerød 3120 Dronningmølle. Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden 2B BYG ApS (CVR: 34904146) er AKTIV


CVR nummer

34904146

Adresse

Villingerødvej 28, Villingerød
3120 Dronningmølle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-01-2013

Stamdata for 2B BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1018192310
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
10-01-2013 - 12-01-2013
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
13-01-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
2B BYG ApS
10-01-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
10-01-2013 - 01-04-2023
Månevej 14
3100 Hornbæk
HELSINGØR
02-04-2023 -
Villingerødvej 28
3120 Dronningmølle
GRIBSKOV
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-01-11
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder