A-Muren ApS CVR-nr 39785366

Status: AKTIV

Borupvej 36, Borup 4700 Næstved

Årets resultat:
2022: -112
2021: 61
Bruttofortjeneste:
2022: 417
2021: 619
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 417 619 521 785
Årets resultat -112 61 -42 -9
Egenkapital I alt 3 65 4 45
Status balance 309 487 197 271


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 417 619 521 785
Personaleomkostninger -543 -536 -546 -727
Af- og nedskrivninger -13 -13 -13 -67
Driftsresultat -139 70 -39 -9
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -4 -2 -2
Resultat før skat -143 67 -40 -11
Skat af årets resultat - - -1 1
Årets resultat -112 61 -42 -9
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16 29 42 55
Materielle anlægsaktiver i alt 16 29 42 55
Anlægsaktiver i alt 16 29 42 55
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer 45 48 - -
Varebeholdninger i alt 45 48 - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8 275 70 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - 0 15 45
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 84 353 85 126
Likvide beholdninger 163 57 70 89
Omsætningsaktiver i alt 292 458 155 215
Aktiver i alt 309 487 197 271
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 51 50 50 50
Overført resultat -48 15 -46 -9
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 3 65 4 45
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4 0 31 29
Selskabsskat 13 13 - -
Anden gæld - 272 133 64
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 306 423 194 225
Gældsforpligtelser i alt 306 423 194 225
Passiver i alt 309 487 197 271

A-Muren ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439910 Murere.

A-Muren ApS blev etableret den 07-08-2018 og holder til på adressen Borupvej 36, Borup 4700 Næstved. Virksomhedens formål er at drive murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden A-Muren ApS (CVR: 39785366) er AKTIV


CVR nummer

39785366

Adresse

Borupvej 36, Borup
4700 Næstved

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-08-2018

Stamdata for A-Muren ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
439910 / 439910 Murere
P-numre:
1023866141
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439910 / Murere
07-08-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A-Muren ApS
07-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-08-2018 - 18-02-2019
Borupvej 32
4700 Næstved
NÆSTVED
19-02-2019 - 12-05-2023
Borupvej 32
4700 Næstved
NÆSTVED
13-05-2023 -
Borupvej 36
4700 Næstved
NÆSTVED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-08-08
Slut på første regnskabsperiode:
2019-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder