A ONE KØRESKOLE ApS CVR-nr 25258967

Status: AKTIV

Kingosgade 13 1818 Frederiksberg C

Årets resultat:
2022: -11
2021: 2
Bruttofortjeneste:
2022: 113
2021: 199
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 153 272 303 0
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 113 199 88 0
Årets resultat -11 2 -28 0
Egenkapital I alt 687 698 697 724
Status balance 784 850 851 994


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 153 272 303 0
Bruttofortjeneste 113 199 88 0
Personaleomkostninger - - - 0
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat -11 2 -28 0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 0
Resultat før skat -11 2 -28 0
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -11 2 -28 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 23 23 23 23
Materielle anlægsaktiver i alt 68 68 68 68
Anlægsaktiver i alt 89 89 89 89
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 45 45 45
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 682 560 560 515
Andre tilgodehavender 0 113 113 113
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 687 760 760 716
Likvide beholdninger 8 1 2 190
Omsætningsaktiver i alt 696 761 762 905
Aktiver i alt 784 850 851 994
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 607 618 617 644
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 - - 0
Egenkapital i alt 687 698 697 724
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 26 26 -
Selskabsskat 91 22 22 23
Anden gæld - 5 - 145
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 97 151 154 244
Gældsforpligtelser i alt 97 151 154 270
Passiver i alt 784 850 851 994

A ONE KØRESKOLE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 855300 Køreskoler.

A ONE KØRESKOLE ApS blev etableret den 24-11-2013 og holder til på adressen Kingosgade 13 1818 Frederiksberg C. Selskabets formål er at drive køreskole af enhver art og dermed beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden A ONE KØRESKOLE ApS (CVR: 25258967) er AKTIV


CVR nummer

25258967

Adresse

Kingosgade 13
1818 Frederiksberg C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-11-2013

Stamdata for A ONE KØRESKOLE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
855300 / 855300 Køreskoler
P-numre:
1018936883
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
855300 / Køreskoler
24-11-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A ONE KØRESKOLE ApS
24-11-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-11-2013 -
Kingosgade 13
1818 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-11-25
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder