Agners Bodega ApS CVR-nr 38306782

Status: AKTIV

Viggo Stuckenbergs Vej 13, st 8210 Aarhus V

Årets resultat:
2022: 48
2021: -46
Bruttofortjeneste:
2022: 582
2021: 156
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 582 156 348 615
Årets resultat 48 -46 51 6
Egenkapital I alt 269 221 266 215
Status balance 354 355 431 310


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 582 156 348 615
Personaleomkostninger -491 -283 -270 -538
Af- og nedskrivninger -28 -38 -50 -67
Driftsresultat 63 -164 28 10
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -4 -2
Resultat før skat 62 -57 66 8
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 48 -46 51 6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85 113 151 202
Materielle anlægsaktiver i alt 85 113 151 202
Anlægsaktiver i alt 85 113 151 202
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 65 75 50 60
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 65 75 50 60
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 18 - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 21 23 3 20
Likvide beholdninger 183 144 227 28
Omsætningsaktiver i alt 269 242 280 108
Aktiver i alt 354 355 431 310
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 52 52 52 52
Overført resultat 216 168 214 162
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 269 221 266 215
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0 - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 118 153 86
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 85 135 165 95
Gældsforpligtelser i alt 85 135 165 95
Passiver i alt 354 355 431 310

Agners Bodega ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..

Agners Bodega ApS blev etableret den 31-12-2016 og holder til på adressen Viggo Stuckenbergs Vej 13, st 8210 Aarhus V. Selskabets formål er at drive bodegavirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 52.500 kr.

Status: Virksomheden Agners Bodega ApS (CVR: 38306782) er AKTIV

CVR nummer

38306782

Adresse

Viggo Stuckenbergs Vej 13, st
8210 Aarhus V

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-2016

Stamdata for Agners Bodega ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
563000 / 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
P-numre:
1022064025
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
563000 / Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
31-12-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Agners Bodega ApS
31-12-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-12-2016 -
Viggo Stuckenbergs Vej 13 st
8210 Aarhus V
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
52.500
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder