Als Træservice ApS CVR-nr 42220477

Status: AKTIV

Skovforten 13, Lysabildskov 6470 Sydals

Årets resultat:
2022: 2
2021: -131
Bruttofortjeneste:
2022: 419
2021: 111
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 419 111
Årets resultat 2 -131
Egenkapital I alt -57 -91
Status balance 79 4


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 419 111
Personaleomkostninger -414 -241
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat 5 -129
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger 0 -2
Resultat før skat 5 -131
Skat af årets resultat - 0
Årets resultat 2 -131
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt - -
Likvide beholdninger 79 4
Omsætningsaktiver i alt 79 4
Aktiver i alt 79 4
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -97 -131
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -57 -91
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7 17
Selskabsskat 3 -
Anden gæld 37 36
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 136 94
Gældsforpligtelser i alt 136 94
Passiver i alt 79 4

Als Træservice ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

Als Træservice ApS blev etableret den 15-03-2021 og holder til på adressen Skovforten 13, Lysabildskov 6470 Sydals. Selskabets formål er træfældning, havearbejde, entrepriseopgaver og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Als Træservice ApS (CVR: 42220477) er AKTIV


CVR nummer

42220477

Adresse

Skovforten 13, Lysabildskov
6470 Sydals

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15-03-2021

Stamdata for Als Træservice ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1026919416
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
15-03-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Als Træservice ApS
15-03-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
15-03-2021 -
Skovforten 13
6470 Sydals
SØNDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-03-16
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder