Amazing Hair ApS CVR-nr 40242651

Status: AKTIV

Erritsø Bygade 38, Erritsø 7000 Fredericia

Årets resultat:
2022: 84
2021: -110
Bruttofortjeneste:
2022: 1.153
2021: 998
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.153 998 1.025 1.106
Årets resultat 84 -110 131 210
Egenkapital I alt 314 231 340 210
Status balance 714 612 859 524


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.153 998 1.025 1.106
Personaleomkostninger -1.047 -1.131 -852 -842
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 106 -134 173 264
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -6 -10 -1
Resultat før skat 108 -140 170 269
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 84 -110 131 210
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 109 142 127 152
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 109 142 127 152
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 220 182 - -
Andre tilgodehavender 67 0 182 -
Periodeafgrænsningsposter 0 30 - -
Tilgodehavender i alt 286 242 182 93
Likvide beholdninger 319 228 551 279
Omsætningsaktiver i alt 714 612 859 524
Aktiver i alt 714 612 859 524
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 0 0
Overført resultat 274 191 300 170
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 314 231 340 210
Hensættelse til udskudt skat - - 0 19
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 19
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 28 21 11 19
Selskabsskat 24 0 60 41
Anden gæld 348 264 441 216
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 399 382 519 296
Gældsforpligtelser i alt 399 382 519 296
Passiver i alt 714 612 859 524

Amazing Hair ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

Amazing Hair ApS blev etableret den 06-02-2019 og holder til på adressen Erritsø Bygade 38, Erritsø 7000 Fredericia. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden Amazing Hair ApS (CVR: 40242651) er AKTIV


CVR nummer

40242651

Adresse

Erritsø Bygade 38, Erritsø
7000 Fredericia

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

06-02-2019

Stamdata for Amazing Hair ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1024388219
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960210 / Frisørsaloner
06-02-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Amazing Hair IVS
06-02-2019 - 12-09-2021
Amazing Hair ApS
13-09-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
06-02-2019 -
Erritsø Bygade 38
7000 Fredericia
FREDERICIA
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-02-07
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder