AN BILER ApS CVR-nr 41474572

Status: AKTIV

Baldersbækvej 33 2635 Ishøj

Årets resultat:
2022: -65
2021: -2
Bruttofortjeneste:
2022: 103
2021: -2
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 103 -2
Årets resultat -65 -2
Egenkapital I alt -27 38
Status balance 205 40


Beløb i 1000 2022-06 2021-06
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 103 -2
Personaleomkostninger -186 -
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat -83 -2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat -83 -2
Skat af årets resultat 18 -
Årets resultat -65 -2
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 90 -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 90 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 40 40
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 63 40
Likvide beholdninger 52 0
Omsætningsaktiver i alt 205 40
Aktiver i alt 205 40
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -67 -2
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -27 38
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 147 -
Selskabsskat - -
Anden gæld 84 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 232 2
Gældsforpligtelser i alt 232 2
Passiver i alt 205 40

AN BILER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

AN BILER ApS blev etableret den 28-06-2020 og holder til på adressen Baldersbækvej 33 2635 Ishøj. Virksomhedens formål er at drive handel med automobiler, herunder også import og eksport, automobilreparation og transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden AN BILER ApS (CVR: 41474572) er AKTIV


CVR nummer

41474572

Adresse

Baldersbækvej 33
2635 Ishøj

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-06-2020

Stamdata for AN BILER ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1025979849
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
28-06-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AN BILER ApS
28-06-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-06-2020 - 05-06-2021
Nimbusvej 1 A
2670 Greve
GREVE
06-06-2021 - 27-06-2021
Karlslunde Landevej 9
2690 Karlslunde
GREVE
28-06-2021 -
Baldersbækvej 33
2635 Ishøj
ISHØJ
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-06-29
Slut på første regnskabsperiode:
2021-06-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder