AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS CVR-nr 31870127

Status: AKTIV

Adonisvej 16 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: -315
2021: -253
Bruttofortjeneste:
2022: 53
2021: 283
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 53 283 300 407
Årets resultat -315 -253 -339 -587
Egenkapital I alt 195 624 991 1.549
Status balance 229 688 1.101 1.620


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 53 283 300 407
Personaleomkostninger -364 -528 -630 -989
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -311 -244 -330 -582
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -4 -9 -9 -27
Resultat før skat -315 -253 -339 -587
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -315 -253 -339 -587
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29 44 24 34
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 13 - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 34 59 28 34
Likvide beholdninger 195 629 1.073 1.586
Omsætningsaktiver i alt 229 688 1.101 1.620
Aktiver i alt 229 688 1.101 1.620
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 12 385 753 1.204
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 114 113 220
Egenkapital i alt 195 624 991 1.549
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10 10 10 10
Selskabsskat - - - 0
Anden gæld 24 52 98 58
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 34 63 110 71
Gældsforpligtelser i alt 34 63 110 71
Passiver i alt 229 688 1.101 1.620

AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS blev etableret den 17-11-2008 og holder til på adressen Adonisvej 16 7100 Vejle. Selskabets formål er at eje anparter i et fysioterapeutanpartsselskab samt derved beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS (CVR: 31870127) er AKTIV


CVR nummer

31870127

Adresse

Adonisvej 16
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-11-2008

Stamdata for AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1014903786
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
17-11-2008 - 30-12-2017
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
31-12-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
AUTORISERET FYSIOTERAPEUT KB HOLDING ApS
17-11-2008 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
17-11-2008 - 17-12-2008
Sct. Jørgens Gade 20 1
6000 Kolding
KOLDING
18-12-2008 - 07-12-2010
Grønningen 13
6000 Kolding
KOLDING
08-12-2010 -
Adonisvej 16
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2008-11-18
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder