Bach's Gear ApS CVR-nr 42677515

Status: AKTIV

Østre Langgade 32 B 8643 Ans By

Årets resultat:
2022: -18
Bruttofortjeneste:
2022: 390
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 390
Årets resultat -18
Egenkapital I alt 22
Status balance 147


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 390
Personaleomkostninger -408
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -18
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat -20
Skat af årets resultat -
Årets resultat -18
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt 16
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 50
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 98
Likvide beholdninger 33
Omsætningsaktiver i alt 131
Aktiver i alt 147
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -18
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 22
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 67
Selskabsskat -
Anden gæld 58
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 125
Gældsforpligtelser i alt 125
Passiver i alt 147

Bach's Gear ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 855300 Køreskoler.

Bach's Gear ApS blev etableret den 12-09-2021 og holder til på adressen Østre Langgade 32 B 8643 Ans By. Virksomhedens formål er at drive virksomhed med undervisning og herunder køreskoleundervisning samt dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bach's Gear ApS (CVR: 42677515) er AKTIV


CVR nummer

42677515

Adresse

Østre Langgade 32 B
8643 Ans By

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12-09-2021

Stamdata for Bach's Gear ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
855300 / 855300 Køreskoler
P-numre:
1027534364
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
855300 / Køreskoler
12-09-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bach's Gear ApS
12-09-2021 -
Historik for sekundære navne
Tangesø Køreskole ApS
12-09-2021 -
Adressehistorik
12-09-2021 -
Østre Langgade 32 B
8643 Ans By
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-09-13
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen.
Relaterede virksomheder