BarberBrothers ApS CVR-nr 41338350

Status: UNDERTVANGSOPLØSNING

Preislers Plads 12 B 8800 Viborg

Årets resultat:
2021: 46
2020: -1
Bruttofortjeneste:
2021: 141
2020: 6
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 141 6
Årets resultat 46 -1
Egenkapital I alt 86 39
Status balance 141 149


Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 141 6
Personaleomkostninger -70 -1
Af- og nedskrivninger -10 -5
Driftsresultat 61 -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -1 0
Resultat før skat 60 -1
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 46 -1
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18 23
Materielle anlægsaktiver i alt 35 45
Anlægsaktiver i alt 35 -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 11 6
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 11 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter 35 8
Tilgodehavender i alt 36 8
Likvide beholdninger 60 91
Omsætningsaktiver i alt 107 -
Aktiver i alt 141 149
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 46 -1
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 86 39
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15 -
Selskabsskat 14 -
Anden gæld 18 18
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 56 -
Gældsforpligtelser i alt 56 -
Passiver i alt 141 149

BarberBrothers ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

BarberBrothers ApS blev etableret den 03-05-2020 og holder til på adressen Preislers Plads 12 B 8800 Viborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden BarberBrothers ApS (CVR: 41338350) er UNDERTVANGSOPLØSNING


CVR nummer

41338350

Adresse

Preislers Plads 12 B
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-05-2020

Stamdata for BarberBrothers ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1025797090
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960210 / Frisørsaloner
03-05-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BarberBrothers ApS
03-05-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-05-2020 -
Preislers Plads 12 B
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-05-04
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder