BEDEMAND H.J. MADSEN ApS CVR-nr 69833810

Status: AKTIV

Jægergårdsgade 17-19 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 1.023
2021: 1.367
Bruttofortjeneste:
2022: 8.418
2021: 8.490
Antal ansatte:
10
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.418 8.490 7.061 7.808
Årets resultat 1.023 1.367 495 1.430
Egenkapital I alt 4.511 9.569 8.577 8.582
Status balance 7.204 13.132 11.731 11.465


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8.418 8.490 7.061 7.808
Personaleomkostninger -6.109 -6.627 -6.450 -6.287
Af- og nedskrivninger -353 -349 -126 -80
Driftsresultat 1.956 1.514 485 1.422
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -600 -52 -41 -36
Resultat før skat 1.375 1.768 644 1.853
Skat af årets resultat -352 -401 -150 -423
Årets resultat 1.023 1.367 495 1.430
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 971 1.323 1.574 475
Materielle anlægsaktiver i alt 971 1.323 1.574 475
Anlægsaktiver i alt 1.022 1.372 1.621 518
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 75 63 60 59
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 75 63 60 59
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.876 3.837 2.743 3.018
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 790 635 569 875
Periodeafgrænsningsposter - - 0 47
Tilgodehavender i alt 3.686 4.472 3.457 3.962
Likvide beholdninger 2.421 1.982 1.653 2.168
Omsætningsaktiver i alt 6.182 11.760 10.110 10.946
Aktiver i alt 7.204 13.132 11.731 11.465
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 200 200 200 200
Overført resultat 3.811 3.288 8.002 7.882
Foreslået udbytte for regnskabsåret 500 6.081 375 500
Egenkapital i alt 4.511 9.569 8.577 8.582
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 940 815 784 1.079
Selskabsskat 0 233 0 60
Anden gæld 1.671 736 1.092 521
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.693 3.563 3.154 2.791
Gældsforpligtelser i alt 2.693 3.563 3.154 2.882
Passiver i alt 7.204 13.132 11.731 11.465

BEDEMAND H.J. MADSEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

BEDEMAND H.J. MADSEN ApS blev etableret den 28-11-1982 og holder til på adressen Jægergårdsgade 17-19 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive begravelsesforretning og dertil hørende aktiviteter. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden BEDEMAND H.J. MADSEN ApS (CVR: 69833810) er AKTIV


CVR nummer

69833810

Adresse

Jægergårdsgade 17-19
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-11-1982

Stamdata for BEDEMAND H.J. MADSEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1002307027, 1014648441
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
930310 / Bedemænd
28-11-1982 - 30-12-2007
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BEDEMAND H.J. MADSEN ÅRHUS ApS
28-11-1982 - 19-06-2011
BEDEMAND H.J. MADSEN ApS
20-06-2011 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-11-1982 - 14-10-2018
Jægergårdsgade 17 19
8000 Aarhus C
AARHUS
15-10-2018 - 27-08-2019
Jægergårdsgade 17 19
8000 Aarhus C
AARHUS
28-08-2019 -
Jægergårdsgade 17 19
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1982-11-29
Slut på første regnskabsperiode:
1983-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder