BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS CVR-nr 32334512

Status: AKTIV

Fredericiavej 69 B, st 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 114
2021: 311
Bruttofortjeneste:
2022: 697
2021: 1.162
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 697 1.162 1.193 718
Årets resultat 114 311 454 267
Egenkapital I alt 834 920 808 204
Status balance 1.090 1.186 1.054 694


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 697 1.162 1.193 718
Personaleomkostninger -542 -725 -595 -367
Af- og nedskrivninger -41 -36 -11 -2
Driftsresultat 114 402 587 350
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 33 -2 -1 -4
Resultat før skat 147 400 586 347
Skat af årets resultat -33 -89 -132 -
Årets resultat 114 311 454 267
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 41 58 76 70
Materielle anlægsaktiver i alt 239 222 76 70
Anlægsaktiver i alt 281 255 109 102
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 35 41 64 -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 35 41 64 33
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 335 458 250 233
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 304 216 371 67
Andre tilgodehavender 63 53 23 8
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 708 730 647 308
Likvide beholdninger 66 159 234 251
Omsætningsaktiver i alt 809 931 945 591
Aktiver i alt 1.090 1.186 1.054 694
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 584 670 558 154
Foreslået udbytte for regnskabsåret 200 200 200 -
Egenkapital i alt 834 920 808 204
Hensættelse til udskudt skat - - 0 4
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 217 147 80 159
Selskabsskat - - 0 102
Anden gæld 37 119 165 75
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 257 266 246 486
Gældsforpligtelser i alt 257 266 246 486
Passiver i alt 1.090 1.186 1.054 694

BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS blev etableret den 17-02-2014 og holder til på adressen Fredericiavej 69 B, st 7100 Vejle. Selskabets formål er bedemandsvirksomhed og anden dermed naturlig beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS (CVR: 32334512) er AKTIV


CVR nummer

32334512

Adresse

Fredericiavej 69 B, st
7100 Vejle

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17-02-2014

Stamdata for BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1019144662, 1024544857
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
17-02-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DEN BLINDE BEDEMAND ApS
17-02-2014 - 09-03-2017
BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS
10-03-2017 -
Historik for sekundære navne
BEGRAVELSESFORRETNINGEN VAHL & WETCHE ApS
17-02-2014 - 13-09-2017
Adressehistorik
17-02-2014 - 26-10-2014
Ved Banen 6
7100 Vejle
VEJLE
27-10-2014 - 02-04-2016
Kirsebærvej 1 st
7100 Vejle
VEJLE
03-04-2016 - 22-10-2018
Fredericiavej 69 B
7100 Vejle
VEJLE
23-10-2018 - 04-11-2018
Fredericiavej 69 B st
7100 Vejle
VEJLE
05-11-2018 - 23-01-2023
Fredericiavej 69 B st
7100 Vejle
VEJLE
24-01-2023 - 29-11-2023
Fredericiavej 69 B st
7100 Vejle
VEJLE
30-11-2023 -
Fredericiavej 69 B st
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-02-18
Slut på første regnskabsperiode:
2015-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder