BILLESCHOU A/S CVR-nr 41326611

Status: AKTIV

Islandsvej 2 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 12.890
2021: 17.272
Bruttofortjeneste:
2022: 57.474
2021: 62.010
Antal ansatte:
61
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 57.474 62.010 44.180 31.710
Årets resultat 12.890 17.272 12.890 9.661
Egenkapital I alt 17.473 22.745 17.473 14.183
Status balance 32.771 41.493 32.771 22.047


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 57.474 62.010 44.180 31.710
Personaleomkostninger -41.129 -39.416 -26.627 -18.309
Af- og nedskrivninger -338 -417 -1.026 -823
Driftsresultat 16.509 22.172 - 12.578
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -69 -82 -49 -28
Resultat før skat 22.467 22.153 16.539 12.556
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 12.890 17.272 12.890 9.661
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - 0 98
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 1.375 1.140 1.101 1.573
Anlægsaktiver i alt 1.375 1.140 1.180 1.750
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 15.156 10.941 8.662 8.025
Forudbetalinger for varer - 0 151 58
Varebeholdninger i alt 15.156 10.941 8.813 8.083
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.570 7.484 6.303 4.111
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 5.698 19.617 7.120 2.430
Periodeafgrænsningsposter 741 615 472 1.046
Tilgodehavender i alt 15.010 28.464 14.472 7.612
Likvide beholdninger 9.535 949 8.306 4.602
Omsætningsaktiver i alt 39.700 40.354 31.591 20.297
Aktiver i alt 32.771 41.493 32.771 22.047
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 8.703 6.695 4.973 4.083
Foreslået udbytte for regnskabsåret 15.500 15.550 12.000 9.600
Egenkapital i alt 17.473 22.745 17.473 14.183
Hensættelse til udskudt skat 164 5 - -
Hensatte forpligtelser i alt 164 5 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.234 6.371 3.867 3.255
Selskabsskat 163 - 0 844
Anden gæld 12.190 12.332 9.356 3.638
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 15.739 18.743 14.216 7.804
Gældsforpligtelser i alt 16.208 18.743 15.298 7.864
Passiver i alt 41.075 41.493 32.771 22.047

BILLESCHOU A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten.

BILLESCHOU A/S blev etableret den 12-06-1953 og holder til på adressen Islandsvej 2 7100 Vejle. Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive stenhuggerivirksomhed en detail og en gros og anden erhvervsvirksomhed af hvilken som helst art, der kan forbindes med stenhuggerivirksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden BILLESCHOU A/S (CVR: 41326611) er AKTIV


CVR nummer

41326611

Adresse

Islandsvej 2
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12-06-1953

Stamdata for BILLESCHOU A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
237000 / 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
P-numre:
1006547000, 1001809058, 1013686129, 1020767398
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
267000 / Stenhuggere
12-06-1953 - 30-12-2007
237000 / Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
L. M. BILLESCHOU'S STENHUGGERIER A/S
12-06-1953 - 06-02-2017
BILLESCHOU A/S
07-02-2017 -
Historik for sekundære navne
BS STENHUGGERIER A/S
12-06-1953 -
HADERSLEV STENHUGGERI A/S
12-06-1953 - 26-03-2002
VEJLE STENHUGGERI A/S
12-06-1953 - 23-03-2010
DANSK FLISECENTER A/S
12-06-1953 -
DANSK GRAVSTENSSALG A/S
12-06-1953 - 11-02-2017
BS NATURSTEN A/S
12-06-1953 -
Krøyers Granit A/S
27-10-2015 -
L.M.Billeschou's Stenhuggerier A/S
12-02-2017 -
Adressehistorik
12-06-1953 - 30-12-2006
Sydkajen 2
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 - 09-10-2007
Sydkajen 2
7100 Vejle
VEJLE
10-10-2007 -
Islandsvej 2
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør eller af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder