Birch-Jakobsen ApS CVR-nr 42968250

Status: AKTIV

Bykrogen 16 2860 Søborg

Årets resultat:
2022: -55
Bruttofortjeneste:
2022: 926
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning 1.293
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 926
Årets resultat -55
Egenkapital I alt -15
Status balance 139


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.293
Bruttofortjeneste 926
Personaleomkostninger -980
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -55
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat -55
Skat af årets resultat -
Årets resultat -55
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt -
Likvide beholdninger 139
Omsætningsaktiver i alt 139
Aktiver i alt 139
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -55
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt -15
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser -
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 153
Gældsforpligtelser i alt 153
Passiver i alt 139

Birch-Jakobsen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Birch-Jakobsen ApS blev etableret den 11-01-2022 og holder til på adressen Bykrogen 16 2860 Søborg. Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Birch-Jakobsen ApS (CVR: 42968250) er AKTIV


CVR nummer

42968250

Adresse

Bykrogen 16
2860 Søborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-01-2022

Stamdata for Birch-Jakobsen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1027891558
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
11-01-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Birch-Jakobsen ApS
11-01-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
11-01-2022 -
Bykrogen 16
2860 Søborg
GLADSAXE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-01-12
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder