B&L Byg ApS CVR-nr 43247395

Status: AKTIV

Bogholder Allé 68, kl 2720 Vanløse

Årets resultat:
2022: 48
Bruttofortjeneste:
2022: 1.017
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.017
Årets resultat 48
Egenkapital I alt 426
Status balance 870


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 1.017
Personaleomkostninger -891
Af- og nedskrivninger -57
Driftsresultat 69
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -5
Resultat før skat 64
Skat af årets resultat -
Årets resultat 48
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 75
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 54
Materielle anlægsaktiver i alt 54
Anlægsaktiver i alt 139
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 20
Likvide beholdninger 711
Omsætningsaktiver i alt 731
Aktiver i alt 870
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 386
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 426
Hensættelse til udskudt skat 14
Hensatte forpligtelser i alt 14
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 239
Selskabsskat -
Anden gæld 168
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 431
Gældsforpligtelser i alt 431
Passiver i alt 870

B&L Byg ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

B&L Byg ApS blev etableret den 05-05-2022 og holder til på adressen Bogholder Allé 68, kl 2720 Vanløse. Selskabets formål er at udføre mindre tømrer- og snedkeropgaver, andre håndværksmæssige opgaver samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden B&L Byg ApS (CVR: 43247395) er AKTIV


CVR nummer

43247395

Adresse

Bogholder Allé 68, kl
2720 Vanløse

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-05-2022

Stamdata for B&L Byg ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1028233627
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
05-05-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
B&L Byg ApS
05-05-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-05-2022 -
Bogholder Allé 68 kl
2720 Vanløse
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder