Bo Wedel Installation ApS CVR-nr 43286471

Status: AKTIV

Fuglegårdsvænget 66, 1 2820 Gentofte

Årets resultat:
2022: -347
Bruttofortjeneste:
2022: 54
Antal ansatte:
2
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 54
Årets resultat -347
Egenkapital I alt -307
Status balance 394


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 54
Personaleomkostninger -494
Af- og nedskrivninger -
Driftsresultat -440
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -4
Resultat før skat -444
Skat af årets resultat -
Årets resultat -347
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar -
Materielle anlægsaktiver i alt -
Anlægsaktiver i alt -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 221
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 377
Likvide beholdninger 17
Omsætningsaktiver i alt 394
Aktiver i alt 394
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat -347
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt -307
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 219
Leverandører af varer og tjenesteydelser 75
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 701
Gældsforpligtelser i alt 701
Passiver i alt 394

Bo Wedel Installation ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Bo Wedel Installation ApS blev etableret den 24-05-2022 og holder til på adressen Fuglegårdsvænget 66, 1 2820 Gentofte. Selskabets formål er at drive elektroinstallatørvirksomhed med elektriske artikler og dermed beslægtede produkter Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Bo Wedel Installation ApS (CVR: 43286471) er AKTIV


CVR nummer

43286471

Adresse

Fuglegårdsvænget 66, 1
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-05-2022

Stamdata for Bo Wedel Installation ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1028283268
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
24-05-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bo Wedel Installation ApS
24-05-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-05-2022 -
Fuglegårdsvænget 66 1
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-05-25
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren

Relaterede virksomheder