BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS CVR-nr 35871292

Status: AKTIV

Strandvejen 72 D 7120 Vejle Øst

Årets resultat:
2022: -150
2021: -240
Bruttofortjeneste:
2022: 207
2021: 1.791
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 207 1.791 2.645 2.544
Årets resultat -150 -240 158 58
Egenkapital I alt 77 227 467 310
Status balance 2.591 2.834 3.416 3.647


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 207 1.791 2.645 2.544
Personaleomkostninger -148 -1.824 -2.199 -2.123
Af- og nedskrivninger -228 -230 -219 -328
Driftsresultat -170 -263 - 93
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -99 -120 -96 -54
Resultat før skat -192 -308 202 74
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -150 -240 158 58
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 397 587 777 967
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 173 211 251 261
Materielle anlægsaktiver i alt 173 211 251 261
Anlægsaktiver i alt 570 842 1.094 1.294
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - 0 83 100
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - 0 83 100
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 32 43 342 358
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.969 1.947 1.871 1.828
Andre tilgodehavender 3 1 0 57
Periodeafgrænsningsposter - 0 22 7
Tilgodehavender i alt 2.021 1.992 2.236 2.250
Likvide beholdninger - 0 3 3
Omsætningsaktiver i alt 2.021 1.992 2.322 2.353
Aktiver i alt 2.591 2.834 3.416 3.647
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 27 177 417 260
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 77 227 467 310
Hensættelse til udskudt skat 0 25 92 68
Hensatte forpligtelser i alt 0 25 92 68
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15 18 129 173
Selskabsskat - 0 20 9
Anden gæld 36 80 376 282
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 985 1.027 949 1.295
Gældsforpligtelser i alt 2.514 2.582 2.857 3.270
Passiver i alt 2.591 2.834 3.416 3.647

BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 869020 Fysio- og ergoterapeuter.

BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS blev etableret den 28-10-2014 og holder til på adressen Strandvejen 72 D 7120 Vejle Øst. Selskabets formål er fysioterapeutisk virksomhed, samt anden efter direktionens vurdering hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS (CVR: 35871292) er AKTIV


CVR nummer

35871292

Adresse

Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-10-2014

Stamdata for BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
VEJLE
Branchekode og branche:
869020 / 869020 Fysio- og ergoterapeuter
P-numre:
1019865734
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
28-10-2014 - 30-12-2014
869020 / Fysio- og ergoterapeuter
31-12-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BREDBALLE FYSIOTERAPI ApS
28-10-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-10-2014 - 28-09-2018
Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst
VEJLE
29-09-2018 - 18-10-2018
Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst
VEJLE
19-10-2018 -
Strandvejen 72 D
7120 Vejle Øst
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-10-29
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af 2 direktører i fællesskab.
Relaterede virksomheder