CCP BYG ApS CVR-nr 38327194

Status: AKTIV

Langstrupvej 3, Roland 3480 Fredensborg

Årets resultat:
2022: -150
2021: -100
Bruttofortjeneste:
2022: 257
2021: 346
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 257 346 410 238
Årets resultat -150 -100 39 -138
Egenkapital I alt -86 64 164 125
Status balance 1.446 1.252 978 640


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 257 346 410 238
Personaleomkostninger -583 -334 -252 -312
Af- og nedskrivninger -101 -93 -88 -71
Driftsresultat -171 -81 70 -150
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -51 -19 -19 -4
Resultat før skat -222 -100 51 -154
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -150 -100 39 -138
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 341 206 249 337
Materielle anlægsaktiver i alt 341 206 249 337
Anlægsaktiver i alt 434 299 282 370
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 460 460 295 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 51 232 124 212
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - 0
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 236 479 266 237
Likvide beholdninger 316 14 134 32
Omsætningsaktiver i alt 1.012 953 696 270
Aktiver i alt 1.446 1.252 978 640
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -136 14 114 75
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -86 64 164 125
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 448 295 179 107
Selskabsskat - - 0 60
Anden gæld 67 84 51 34
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.532 1.188 814 515
Gældsforpligtelser i alt 1.532 1.188 814 515
Passiver i alt 1.446 1.252 978 640

CCP BYG ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

CCP BYG ApS blev etableret den 09-01-2017 og holder til på adressen Langstrupvej 3, Roland 3480 Fredensborg. Selskabets formål er at drive tømrer- og entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet aktivitet Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.

Status: Virksomheden CCP BYG ApS (CVR: 38327194) er AKTIV


CVR nummer

38327194

Adresse

Langstrupvej 3, Roland
3480 Fredensborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

09-01-2017

Stamdata for CCP BYG ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433200 / 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
P-numre:
1022087505
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433200 / Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
09-01-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CCP BYG IVS
09-01-2017 - 27-02-2019
CCP BYG ApS
28-02-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
09-01-2017 -
Langstrupvej 3
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-10
Slut på første regnskabsperiode:
2018-06-30
Registreret kapital:
1
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder