Circles & Squares ApS CVR-nr 39805685

Status: AKTIV

Normansvej 1 8920 Randers NV

Årets resultat:
2022: -2.401
2021: -1.677
Bruttofortjeneste:
2022: 965
2021: 1.048
Antal ansatte:
3
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 965 1.048 808 -41
Årets resultat -2.401 -1.677 324 -247
Egenkapital I alt -3.069 -909 768 444
Status balance 9.365 9.047 2.584 1.663


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 965 1.048 808 -41
Personaleomkostninger -1.127 -1.563 -1.185 -
Af- og nedskrivninger -7 -5 - -
Driftsresultat -169 - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -214 -346 -35 -8
Resultat før skat -2.479 -1.859 236 -258
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -2.401 -1.677 324 -247
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 15 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 8 15 - -
Anlægsaktiver i alt 6.680 6.954 1.451 512
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 422 116 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 719 457 602 559
Andre tilgodehavender 422 620 242 79
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 2.639 1.758 1.049 649
Likvide beholdninger 46 336 84 502
Omsætningsaktiver i alt 2.686 2.093 1.133 1.151
Aktiver i alt 9.365 9.047 2.584 1.663
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 100 100
Overført resultat -3.169 -1.009 237 344
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -3.069 -909 768 444
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7 7 25 20
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 76 400 305 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.434 9.921 1.816 1.219
Gældsforpligtelser i alt 12.434 9.956 1.816 1.219
Passiver i alt 9.365 9.047 2.584 1.663

Circles & Squares ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..

Circles & Squares ApS blev etableret den 22-08-2018 og holder til på adressen Normansvej 1 8920 Randers NV. Selskabets formål er at være holdingselskab og eje kapitalandele i driftsselskaber. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Circles & Squares ApS (CVR: 39805685) er AKTIV


CVR nummer

39805685

Adresse

Normansvej 1
8920 Randers NV

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22-08-2018

Stamdata for Circles & Squares ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
649900 / 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
P-numre:
1023890077
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
649900 / Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
22-08-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Circles & Squares ApS
22-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Circles-Squares ApS
20-06-2019 -
Adressehistorik
22-08-2018 -
Normansvej 1
8920 Randers NV
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-08-23
Slut på første regnskabsperiode:
2019-06-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder