Classic Car på toppen ApS CVR-nr 41023155

Status: AKTIV

Frederikshavnsvej 255, Hjørring 9800 Hjørring

Årets resultat:
2022: 15
2021: -121
Bruttofortjeneste:
2022: -111
2021: -119
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -111 -119 -90
Årets resultat 15 -121 -85
Egenkapital I alt 49 34 -45
Status balance 5.332 4.843 2.389


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste -111 -119 -90
Personaleomkostninger - - -
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -50 -36 -17
Resultat før skat 20 -155 -108
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat 15 -121 -85
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 1.897 1.983 2.016
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt 1.897 1.983 2.016
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 492 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender 2.732 2.506 119
Periodeafgrænsningsposter 24 0 19
Tilgodehavender i alt 3.248 2.540 161
Likvide beholdninger 187 319 212
Omsætningsaktiver i alt 5.332 4.843 2.389
Aktiver i alt 5.332 4.843 2.389
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 9 -6 -85
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 49 34 -45
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 533 76 13
Selskabsskat 4 - -
Anden gæld - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.283 4.809 2.434
Gældsforpligtelser i alt 5.283 4.809 2.434
Passiver i alt 5.332 4.843 2.389

Classic Car på toppen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Classic Car på toppen ApS blev etableret den 18-12-2019 og holder til på adressen Frederikshavnsvej 255, Hjørring 9800 Hjørring. Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med veteranbiler, konsulentbistand samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Classic Car på toppen ApS (CVR: 41023155) er AKTIV


CVR nummer

41023155

Adresse

Frederikshavnsvej 255, Hjørring
9800 Hjørring

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-12-2019

Stamdata for Classic Car på toppen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
451120 / 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
P-numre:
1025351092
Sekundære brancher:
702200 / Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Hoved-branche historik
451120 / Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
18-12-2019 -
Sekundær branche historik
702200 / Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
18-12-2019 -
Historik for virksomhedens navn
Classic Car på toppen ApS
18-12-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-12-2019 -
Frederikshavnsvej 255
9800 Hjørring
HJØRRING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-12-19
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder