CORNERS PUB ApS CVR-nr 24223140

Status: AKTIV

Gl Vardevej 20, st 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2021: -281
2020: 50
Bruttofortjeneste:
2021: 663
2020: 228
Antal ansatte:
2
Direktør:
Inger Christiansen
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 663 228 238 180
Årets resultat -281 50 48 -2
Egenkapital I alt -144 137 88 40
Status balance 439 622 291 323
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 663 228 238 180
Personaleomkostninger -736 - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -73 73 72 12
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -5 -7 -8 -11
Resultat før skat -78 65 64 2
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -281 50 48 -2
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 26 26 26 26
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 23 27 20 19
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 23 27 20 19
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 200 - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 200 259 219 235
Likvide beholdninger 190 310 26 44
Omsætningsaktiver i alt 413 596 266 298
Aktiver i alt 439 622 291 323
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat -269 12 -37 -85
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -144 137 88 40
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 55 25 35 32
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 513 444 149 142
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 582 484 203 283
Gældsforpligtelser i alt 582 484 203 283
Passiver i alt 439 622 291 323
DDD

CORNERS PUB ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

CORNERS PUB ApS blev etableret den 24-06-1999 og holder til på adressen Gl Vardevej 20, st 6700 Esbjerg. Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, handel, investering, udlejning samt anden virksomhed i forbindelse hermed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden CORNERS PUB ApS (CVR: 24223140) er AKTIV

CVR nummer

24223140

Adresse

Gl Vardevej 20, st
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-06-1999

Stamdata for CORNERS PUB ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1006422932
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
553010 / Restauranter
24-06-1999 - 30-12-2007
561010 / Restauranter
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CORNERS PUB ApS
24-06-1999 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-06-1999 - 19-11-2018
Gl Vardevej 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
20-11-2018 - 06-01-2020
Gl Vardevej 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
07-01-2020 -
Gl Vardevej 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1999-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1999-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.
Ledelse
DIREKTØR 24-06-1999 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder