CYKLER OG FRITID, RANDERS ApS CVR-nr 33574304

Status: UNDERKONKURS

Vestergade 1 8900 Randers C

Årets resultat:
2020: -37
2019: 70
Bruttofortjeneste:
2020: 561
2019: 656
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 561 656 536 611
Årets resultat -37 70 28 88
Egenkapital I alt 282 320 250 222
Status balance 1.125 1.184 1.119 1.243
Beløb i 1000 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 561 656 536 611
Personaleomkostninger -594 -542 486 -457
Af- og nedskrivninger -11 -7 0 -13
Driftsresultat -44 106 50 141
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -8 -16 13 -27
Resultat før skat -51 90 37 114
Skat af årets resultat 14 -20 - -
Årets resultat -37 70 28 88
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - 15 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 4 15 - -
Anlægsaktiver i alt 77 75 60 60
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 997 1.062 1.010 1.029
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 997 1.062 1.010 1.029
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15 15 15 131
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 24 24 1 1
Periodeafgrænsningsposter 6 6 6 6
Tilgodehavender i alt 45 45 22 138
Likvide beholdninger 5 2 27 16
Omsætningsaktiver i alt 1.047 1.109 1.060 1.183
Aktiver i alt 1.125 1.184 1.119 1.243
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat 202 240 170 142
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 282 320 250 222
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 38 138 138 87
Selskabsskat 29 29 8 26
Anden gæld 243 64 203 231
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 842 864 869 1.021
Gældsforpligtelser i alt 842 864 869 1.021
Passiver i alt 1.125 1.184 1.119 1.243
DDD

CYKLER OG FRITID, RANDERS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 476420 Cykel- og knallertforretninger.

CYKLER OG FRITID, RANDERS ApS blev etableret den 13-03-2011 og holder til på adressen Vestergade 1 8900 Randers C. Selskabets formål er at drive handel og investering Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden CYKLER OG FRITID, RANDERS ApS (CVR: 33574304) er UNDERKONKURS

CVR nummer

33574304

Adresse

Vestergade 1
8900 Randers C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-03-2011

Stamdata for CYKLER OG FRITID, RANDERS ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
RANDERS
Branchekode og branche:
476420 / 476420 Cykel- og knallertforretninger
P-numre:
1016720093
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
476420 / Cykel- og knallertforretninger
13-03-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
CYKLER OG FRITID, RANDERS ApS
13-03-2011 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-03-2011 -
Vestergade 1
8900 Randers C
RANDERS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2011-03-14
Slut på første regnskabsperiode:
2011-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene
Ledelse
Ejerforhold

Relaterede virksomheder