DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S CVR-nr 46387511

Status: AKTIV

Odensegade 15 8000 Aarhus C

Årets resultat:
2022: 657
2021: 1.783
Bruttofortjeneste:
2022: 7.124
2021: 8.843
Antal ansatte:
20
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 7.124 8.843 7.016 7.490
Årets resultat 657 1.783 1.031 958
Egenkapital I alt 1.167 2.293 1.541 1.468
Status balance 7.595 9.475 7.639 7.522


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 7.124 8.843 7.016 7.490
Personaleomkostninger -5.953 -6.325 -5.500 -6.023
Af- og nedskrivninger -34 -39 -39 -16
Driftsresultat 1.138 2.477 1.477 1.451
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -265 -175 -166 -231
Resultat før skat 873 2.304 1.338 1.245
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 657 1.783 1.031 958
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 64 118 230 87
Materielle anlægsaktiver i alt 64 118 230 87
Anlægsaktiver i alt 142 196 304 159
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 1.586 1.626 1.580 1.423
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 595 1.560 2.207 1.667
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 1 513
Andre tilgodehavender 207 179 199 125
Periodeafgrænsningsposter 169 195 263 198
Tilgodehavender i alt 5.865 7.646 5.752 5.940
Likvide beholdninger 2 8 4 0
Omsætningsaktiver i alt 7.453 9.279 7.335 7.363
Aktiver i alt 7.595 9.475 7.639 7.522
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 510 510 510 510
Overført resultat - - - -
Foreslået udbytte for regnskabsåret 657 1.783 1.031 958
Egenkapital i alt 1.167 2.293 1.541 1.468
Hensættelse til udskudt skat 666 650 433 429
Hensatte forpligtelser i alt 666 650 433 429
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 909 880 692 899
Selskabsskat 200 303 302 373
Anden gæld 1.840 2.908 1.588 1.615
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.279 5.799 4.674 4.287
Gældsforpligtelser i alt 5.762 6.532 5.665 5.624
Passiver i alt 7.595 9.475 7.639 7.522

DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S blev etableret den 12-04-1976 og holder til på adressen Odensegade 15 8000 Aarhus C. Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallationer og dermed beslægtede formål. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 90.000 kr.

Status: Virksomheden DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S (CVR: 46387511) er AKTIV


CVR nummer

46387511

Adresse

Odensegade 15
8000 Aarhus C

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12-04-1976

Stamdata for DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1006576239, 1003647585
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
12-04-1976 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
KNUD HOSTRUP ApS
12-04-1976 - 21-11-1994
DANA ELECTRIC ÅRHUS A/S
22-11-1994 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
12-04-1976 -
Odensegade 15
8000 Aarhus C
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
Slut på første regnskabsperiode:
Registreret kapital:
90.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse

Relaterede virksomheder