Dansk Skovbegravelse ApS CVR-nr 40454535

Status: AKTIV

Olinesmindevej 70 8722 Hedensted

Årets resultat:
2022: 64
2021: 21
Bruttofortjeneste:
2022: 97
2021: 55
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 97 55 -66 -5
Årets resultat 64 21 -104 -25
Egenkapital I alt 6 -58 -79 25
Status balance 816 799 833 856


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 97 55 -66 -5
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -34 -34 -33 -24
Resultat før skat 64 21 -99 -29
Skat af årets resultat - 0 -5 5
Årets resultat 64 21 -104 -25
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 767 767 767 756
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 767 767 767 756
Anlægsaktiver i alt 767 767 767 756
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - 0 1 -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 5
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 1
Tilgodehavender i alt 0 0 1 10
Likvide beholdninger 48 31 65 90
Omsætningsaktiver i alt 48 31 66 100
Aktiver i alt 816 799 833 856
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -44 -108 -129 -25
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 6 -58 -79 25
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0 7 7
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 0 0 0 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1 1 55 7
Gældsforpligtelser i alt 810 856 912 831
Passiver i alt 816 799 833 856

Dansk Skovbegravelse ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

Dansk Skovbegravelse ApS blev etableret den 01-04-2019 og holder til på adressen Olinesmindevej 70 8722 Hedensted. Selskabets formål er at drive urnebegravelsesplads og hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Dansk Skovbegravelse ApS (CVR: 40454535) er AKTIV


CVR nummer

40454535

Adresse

Olinesmindevej 70
8722 Hedensted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-04-2019

Stamdata for Dansk Skovbegravelse ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1024628236
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
01-04-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Dansk Skovbegravelse ApS
01-04-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-04-2019 - 15-05-2022
Olinesmindevej 70
8722 Hedensted
HEDENSTED
16-05-2022 -
Olinesmindevej 70
8722 Hedensted
HEDENSTED
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-04-02
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør

Relaterede virksomheder