DEMAH Delicious ApS CVR-nr 39266180

Status: AKTIV

Kongensgade 20, st 6700 Esbjerg

Årets resultat:
2021: -256
2020: 33
Bruttofortjeneste:
2021: 1.259
2020: 964
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2021 2020 2019 2018
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.259 964 379 269
Årets resultat -256 33 9 -37
Egenkapital I alt -201 54 22 13
Status balance 537 478 146 116
Beløb i 1000 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.259 964 379 269
Personaleomkostninger -1.477 -915 -357 -311
Af- og nedskrivninger -36 -7 -7 -4
Driftsresultat -255 42 15 -46
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -2 -1
Resultat før skat -256 41 14 -47
Skat af årets resultat - - -5 10
Årets resultat -256 33 9 -37
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 92 31 38 9
Materielle anlægsaktiver i alt 92 31 38 9
Anlægsaktiver i alt 403 189 48 9
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 20 - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22 14 - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 22 14 5 10
Likvide beholdninger 92 275 93 98
Omsætningsaktiver i alt 135 289 98 108
Aktiver i alt 537 478 146 116
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -251 4 -28 -37
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -201 54 22 13
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 50 33 21 4
Selskabsskat 0 4 - -
Anden gæld 557 128 103 47
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 739 424 124 103
Gældsforpligtelser i alt 739 424 124 103
Passiver i alt 537 478 146 116
DDD

DEMAH Delicious ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.

DEMAH Delicious ApS blev etableret den 08-01-2018 og holder til på adressen Kongensgade 20, st 6700 Esbjerg. Selskabets formål er at drive restaurant, service- og betjeningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden DEMAH Delicious ApS (CVR: 39266180) er AKTIV

CVR nummer

39266180

Adresse

Kongensgade 20, st
6700 Esbjerg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

08-01-2018

Stamdata for DEMAH Delicious ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
ESBJERG
Branchekode og branche:
561010 / 561010 Restauranter
P-numre:
1023268007, 1026859669
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
561010 / Restauranter
08-01-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DEMAH Delicious ApS
08-01-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
08-01-2018 -
Kongensgade 20 st
6700 Esbjerg
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-01-15
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør
Ledelse
ADM. DIR. 14-01-2018 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder