DG El-service ApS CVR-nr 41391529

Status: AKTIV

Højgårdsvænget 11, Voel 8600 Silkeborg

Hent de nyeste årsrapport
Årets resultat:
2021: 55
2020: 28
Bruttofortjeneste:
2021: 204
2020: 65
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2021 2020
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 204 65
Årets resultat 55 28
Egenkapital I alt 123 68
Status balance 1.735 475
Beløb i 1000 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 204 65
Personaleomkostninger - -
Af- og nedskrivninger -46 -21
Driftsresultat 122 44
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -52 -6
Resultat før skat 70 38
Skat af årets resultat -15 -9
Årets resultat 55 28
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger 893 -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 120 156
Materielle anlægsaktiver i alt 1.013 156
Anlægsaktiver i alt 1.013 156
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 50 12
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 614 284
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4 -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt 620 284
Likvide beholdninger 52 24
Omsætningsaktiver i alt 722 319
Aktiver i alt 1.735 475
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 83 28
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 123 68
Hensættelse til udskudt skat 0 5
Hensatte forpligtelser i alt 0 5
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 150 77
Selskabsskat 0 4
Anden gæld 68 33
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.213 401
Gældsforpligtelser i alt 1.612 401
Passiver i alt 1.735 475
DDD

DG El-service ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

DG El-service ApS blev etableret den 27-05-2020 og holder til på adressen Højgårdsvænget 11, Voel 8600 Silkeborg. Selskabets formål er at drive el-installations virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden DG El-service ApS (CVR: 41391529) er AKTIV

CVR nummer

41391529

Adresse

Højgårdsvænget 11, Voel
8600 Silkeborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-05-2020

Stamdata for DG El-service ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1025870731
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
27-05-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
DG El-service ApS
27-05-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-05-2020 -
Højgårdsvænget 11
8600 Silkeborg
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-05-28
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Ledelse
ADM. DIR. 27-05-2020 -
Ejerforhold

Relaterede virksomheder