Dyrlæge Niels Guss Andersen ApS CVR-nr 38550942

Status: AKTIV

Tinghusvej 2 8680 Ry

Årets resultat:
2022: 7
2021: -94
Bruttofortjeneste:
2022: 1.646
2021: 1.488
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.646 1.488 1.659 1.583
Årets resultat 7 -94 -95 201
Egenkapital I alt -129 -137 -43 177
Status balance 929 1.204 1.232 1.148


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.646 1.488 1.659 1.583
Personaleomkostninger -1.552 -1.460 -1.671 -1.239
Af- og nedskrivninger -42 -89 -84 -72
Driftsresultat 51 -61 -95 272
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -47 -58 -43 -53
Resultat før skat 13 -118 -121 260
Skat af årets resultat - 24 26 -59
Årets resultat 7 -94 -95 201
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 100 125 150 175
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48 44 33 30
Materielle anlægsaktiver i alt 87 44 66 95
Anlægsaktiver i alt 226 208 255 309
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 222 162 182 188
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 343 652 576 454
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 0 29
Andre tilgodehavender 0 3 63 -
Periodeafgrænsningsposter 42 71 84 15
Tilgodehavender i alt 474 822 795 544
Likvide beholdninger 7 12 0 107
Omsætningsaktiver i alt 703 996 977 839
Aktiver i alt 929 1.204 1.232 1.148
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -179 -187 -93 2
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 125
Egenkapital i alt -129 -137 -43 177
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - 0 5
Leverandører af varer og tjenesteydelser 201 173 170 152
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 532 423 391
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.006 1.161 1.020 647
Gældsforpligtelser i alt 1.058 1.341 1.276 971
Passiver i alt 929 1.204 1.232 1.148

Dyrlæge Niels Guss Andersen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 750000 Dyrlæger.

Dyrlæge Niels Guss Andersen ApS blev etableret den 19-03-2017 og holder til på adressen Tinghusvej 2 8680 Ry. Selskabets formål er at drive dyrlægepraksis og hermed beslægtede aktiviteter Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Dyrlæge Niels Guss Andersen ApS (CVR: 38550942) er AKTIV


CVR nummer

38550942

Adresse

Tinghusvej 2
8680 Ry

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19-03-2017

Stamdata for Dyrlæge Niels Guss Andersen ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
750000 / 750000 Dyrlæger
P-numre:
1022341274
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
750000 / Dyrlæger
19-03-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Dyrlæge Niels Guss Andersen ApS
19-03-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
19-03-2017 -
Tinghusvej 2
8680 Ry
SKANDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene

Relaterede virksomheder