EBL TOTALLEVERANCE A/S CVR-nr 11560490

Status: AKTIV

Flegborg 5 B 7100 Vejle

Årets resultat:
2022: 364
2021: 359
Bruttofortjeneste:
2022: -19
2021: -21
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -19 -21 -23 -24
Årets resultat 364 359 351 346
Egenkapital I alt 25.974 25.610 25.251 24.900
Status balance 26.082 25.718 25.357 25.004


Beløb i 1000 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -19 -21 -23 -24
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat -19 -21 -23 -24
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 494 487 480 472
Andre finansielle omkostninger -9 -6 -6 -5
Resultat før skat 467 460 451 444
Skat af årets resultat -103 -101 -99 -98
Årets resultat 364 359 351 346
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 25.204 24.823 24.448 24.079
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 25.204 24.823 24.448 24.079
Likvide beholdninger 878 895 909 926
Omsætningsaktiver i alt 26.082 25.718 25.357 25.004
Aktiver i alt 26.082 25.718 25.357 25.004
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 25.474 25.110 24.751 24.400
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 25.974 25.610 25.251 24.900
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 103 101 - -
Anden gæld 5 7 7 7
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 108 108 106 105
Gældsforpligtelser i alt 108 108 106 105
Passiver i alt 26.082 25.718 25.357 25.004

EBL TOTALLEVERANCE A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

EBL TOTALLEVERANCE A/S blev etableret den 31-10-1987 og holder til på adressen Flegborg 5 B 7100 Vejle. Selskabets formål er at drive handel, byggevirksomhed, financieringsvirksomhed og udlejningsvirksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden EBL TOTALLEVERANCE A/S (CVR: 11560490) er AKTIV


CVR nummer

11560490

Adresse

Flegborg 5 B
7100 Vejle

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-10-1987

Stamdata for EBL TOTALLEVERANCE A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1000256388
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
31-10-1987 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
A/S PSE NR.2474
31-10-1987 - 14-04-1988
A/S EBL HOTELINVEST
15-04-1988 - 06-03-1990
EBL TOTALLEVERANCE A/S
07-03-1990 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-10-1987 - 30-12-2006
Flegborg 5 B
7100 Vejle
VEJLE
31-12-2006 - 18-10-2018
Flegborg 5 B
7100 Vejle
VEJLE
19-10-2018 -
Flegborg 5 B
7100 Vejle
VEJLE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1987-11-01
Slut på første regnskabsperiode:
1989-04-30
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--05-01
Regnskabsperiode slutter:
--04-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene samt af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Relaterede virksomheder