EDC Refsgaard & Partnere A/S CVR-nr 38763164

Status: AKTIV

Gravene 22 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -1.827
2021: -432
Bruttofortjeneste:
2022: 83
2021: 1.983
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 83 1.983 2.773 1.986
Årets resultat -1.827 -432 13 -264
Egenkapital I alt 509 -765 -332 -345
Status balance 1.299 1.244 1.800 2.488


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 83 1.983 2.773 1.986
Personaleomkostninger -1.935 -2.130 -2.359 -1.851
Af- og nedskrivninger -321 -350 -346 -346
Driftsresultat -2.174 -497 - -211
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -166 -54 -50 -126
Resultat før skat -2.340 -551 18 -337
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -1.827 -432 13 -264
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 429 714 1.000 1.286
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 19 39 45 75
Materielle anlægsaktiver i alt 19 54 90 150
Anlægsaktiver i alt 511 830 1.146 1.484
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 81 213 351 407
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 58 0 30 2
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 648 329 381 476
Likvide beholdninger 140 85 273 528
Omsætningsaktiver i alt 788 414 653 1.005
Aktiver i alt 1.299 1.244 1.800 2.488
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 9 -1.265 -832 -845
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 509 -765 -332 -345
Hensættelse til udskudt skat 25 28 31 34
Hensatte forpligtelser i alt 25 28 31 34
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 44 62 66 110
Leverandører af varer og tjenesteydelser 66 72 145 170
Selskabsskat - 0 7 -
Anden gæld 106 250 1.334 373
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 241 1.485 1.582 2.785
Gældsforpligtelser i alt 766 1.980 2.101 2.800
Passiver i alt 1.299 1.244 1.800 2.488

EDC Refsgaard & Partnere A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.

EDC Refsgaard & Partnere A/S blev etableret den 30-06-2017 og holder til på adressen Gravene 22 8800 Viborg. Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden EDC Refsgaard & Partnere A/S (CVR: 38763164) er AKTIV


CVR nummer

38763164

Adresse

Gravene 22
8800 Viborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30-06-2017

Stamdata for EDC Refsgaard & Partnere A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
683110 / 683110 Ejendomsmæglere
P-numre:
1022606790
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
683110 / Ejendomsmæglere mv.
30-06-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
EDC Karl Refsgaard A/S
30-06-2017 - 04-08-2018
EDC Refsgaard & Partnere A/S
05-08-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-06-2017 -
Gravene 22
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør, af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder