Egely El ApS CVR-nr 41497211

Status: AKTIV

Præsthøjvej 130, Torrild 8300 Odder

Årets resultat:
2022: 156
2021: 230
Bruttofortjeneste:
2022: 648
2021: 472
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 648 472
Årets resultat 156 230
Egenkapital I alt 370 270
Status balance 746 524


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 648 472
Personaleomkostninger -434 -175
Af- og nedskrivninger - -
Driftsresultat 214 297
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -11 -1
Resultat før skat 203 296
Skat af årets resultat -47 -65
Årets resultat 156 230
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - -
Materielle anlægsaktiver i alt - -
Anlægsaktiver i alt - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 708 481
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 3 -
Periodeafgrænsningsposter 16 22
Tilgodehavender i alt 727 503
Likvide beholdninger 19 22
Omsætningsaktiver i alt 746 524
Aktiver i alt 746 524
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 271 173
Foreslået udbytte for regnskabsåret 59 57
Egenkapital i alt 370 270
Hensættelse til udskudt skat 3 5
Hensatte forpligtelser i alt 3 5
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 100 119
Selskabsskat 48 61
Anden gæld 167 64
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 373 249
Gældsforpligtelser i alt 373 249
Passiver i alt 746 524

Egely El ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Egely El ApS blev etableret den 05-07-2020 og holder til på adressen Præsthøjvej 130, Torrild 8300 Odder. virksomhedens formål er at drive virksomhed med elinstallation og hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Egely El ApS (CVR: 41497211) er AKTIV


CVR nummer

41497211

Adresse

Præsthøjvej 130, Torrild
8300 Odder

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

05-07-2020

Stamdata for Egely El ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1026006860
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
05-07-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Egely El ApS
05-07-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
05-07-2020 - 28-11-2021
Fløjstrupvej 81
8340 Malling
AARHUS
29-11-2021 -
Præsthøjvej 130
8300 Odder
ODDER
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-07-06
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder