EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S CVR-nr 35257578

Status: AKTIV

Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup

Årets resultat:
2022: 228
2021: 1.863
Bruttofortjeneste:
2022: 10.391
2021: 10.645
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 10.391 10.645 10.663 10.807
Årets resultat 228 1.863 -275.597 -4.314
Egenkapital I alt 209.144 243.738 242.720 383.860
Status balance 308.625 327.291 326.459 603.207


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 10.391 10.645 10.663 10.807
Personaleomkostninger -176 -165 -122 -115
Af- og nedskrivninger -7.759 -7.741 -7.845 -7.667
Driftsresultat 2.455 3.025 -274.492 -3.757
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -2.227 -2.211 -4.195 -1.162
Resultat før skat 228 528 -1.279 1.863
Skat af årets resultat - 0 0 0
Årets resultat 228 1.863 -275.597 -4.314
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 296.087 303.621 310.933 318.497
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 296.087 303.621 310.933 318.497
Anlægsaktiver i alt 296.087 303.621 310.933 318.497
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.924 - 0 6.942
Andre tilgodehavender 117 - 0 1.852
Periodeafgrænsningsposter - - - 0
Tilgodehavender i alt 2.041 - 0 8.794
Likvide beholdninger 10.498 6.392 14.780 0
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 308.625 327.291 326.459 603.207
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 3.000 3.000 3.000 3.000
Overført resultat 157.144 156.916 156.388 191.738
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 14.000 -
Egenkapital i alt 209.144 243.738 242.720 383.860
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 49 36 70 40
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 123 214 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 49 1.771 4.104 2.349
Gældsforpligtelser i alt 99.481 101.097 103.326 83.553
Passiver i alt 308.625 310.013 325.713 327.291

EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.

EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S blev etableret den 31-05-2013 og holder til på adressen Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup. Selskabets formål er udlejning af fast ejendom Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S (CVR: 35257578) er AKTIV


CVR nummer

35257578

Adresse

Tuborg Havnevej 7
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-05-2013

Stamdata for EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
682030 / 682030 Anden udlejning af boliger
P-numre:
1018554492
Sekundære brancher:
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
Hoved-branche historik
682030 / Anden udlejning af boliger
31-05-2013 -
Sekundær branche historik
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-05-2013 -
Historik for virksomhedens navn
A/S PAS NR. 1021
31-05-2013 - 15-06-2013
EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S
16-06-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-05-2013 - 24-06-2013
Kronprinsessegade 18
1306 København K
KØBENHAVN
25-06-2013 -
Tuborg Havnevej 7
2900 Hellerup
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-06-01
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening

Relaterede virksomheder