ENERGI VIBORG GADELYS A/S CVR-nr 30593855

Status: AKTIV

Industrivej 15 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: 270
2021: -2.182
Bruttofortjeneste:
2022: 2.314
2021: -1.263
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - 25.035 28.044 30.946
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.314 -1.263 2.002 3.872
Årets resultat 270 -2.182 270 1.845
Egenkapital I alt 9.855 7.672 9.855 9.584
Status balance 15.787 16.435 15.787 19.354


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - 25.035 28.044 30.946
Bruttofortjeneste 2.314 -1.263 2.002 3.872
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat 398 -2.763 398 2.403
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -13 -38 -51 -40
Resultat før skat 646 -2.798 346 2.365
Skat af årets resultat - 616 -76 -520
Årets resultat 270 -2.182 270 1.845
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.994 2.333 2.508 2.528
Materielle anlægsaktiver i alt 1.994 2.333 2.565 2.528
Anlægsaktiver i alt 1.994 2.333 2.565 2.528
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.104 4.527 3.034 7.464
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 470 8.282 9.776 548
Andre tilgodehavender 0 124 0 735
Periodeafgrænsningsposter 1.147 - - -
Tilgodehavender i alt 16.365 14.102 13.222 9.242
Likvide beholdninger - - 0 7.584
Omsætningsaktiver i alt 16.365 14.102 13.222 16.826
Aktiver i alt 15.787 16.435 15.787 19.354
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 7.677 7.172 9.355 9.084
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 9.855 7.672 9.855 9.584
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 538 59 12 67
Selskabsskat 246 0 112 542
Anden gæld 106 1.638 1.591 1.698
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.182 8.763 5.933 9.770
Gældsforpligtelser i alt 10.182 8.763 5.933 9.770
Passiver i alt 18.359 16.435 15.787 19.354

Personer

Roller

DIREKTØR 14-08-2019 -
BESTYRELSESMEDLEM 06-01-2022 -
NÆSTFORMAND 06-01-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 18-01-2018 -
FORMAND 06-01-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-11-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 06-01-2022 -

Ejerforhold

ENERGI VIBORG GADELYS A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

ENERGI VIBORG GADELYS A/S blev etableret den 31-03-2007 og holder til på adressen Industrivej 15 8800 Viborg. Selskabets formål er at udøve virksomhed med etablering, produktion og levering af gade- og vejbelysning og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. Selskabet kan derudover efter bestyrelsens skøn udøve anden tilknyttet virksomhed efter elforsyningslovens § 4, stk. 2. Selskabets virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden ENERGI VIBORG GADELYS A/S (CVR: 30593855) er AKTIV


CVR nummer

30593855

Adresse

Industrivej 15
8800 Viborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

31-03-2007

Personer

Roller

DIREKTØR 14-08-2019 -
BESTYRELSESMEDLEM 06-01-2022 -
NÆSTFORMAND 06-01-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 18-01-2018 -
FORMAND 06-01-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-11-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 06-01-2022 -

Ejerforhold

Stamdata for ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1013303491
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
31-03-2007 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
VICH 9723 A/S
31-03-2007 - 09-06-2007
ENERGI VIBORG GADELYS A/S
10-06-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
31-03-2007 - 12-06-2007
Rosenborggade 3 3
1130 København K
KØBENHAVN
13-06-2007 - 13-09-2016
Bøssemagervej 8
8800 Viborg
VIBORG
14-09-2016 - 18-10-2018
Industrivej 15
8800 Viborg
VIBORG
19-10-2018 - 03-01-2021
Industrivej 15
8800 Viborg
VIBORG
04-01-2021 -
Industrivej 15
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-04-01
Slut på første regnskabsperiode:
2007-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Relaterede virksomheder