ENTREPRENØRKOMPAGNIET.DK ApS CVR-nr 35532544

Status: AKTIV

Jens Juuls Vej 10 8260 Viby J

Årets resultat:
2022: -55
2021: 128
Bruttofortjeneste:
2022: 1.874
2021: 1.348
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 1.874 1.348 1.275 1.712
Årets resultat -55 128 -11 -218
Egenkapital I alt -321 -266 -394 -383
Status balance 618 921 613 684


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 1.874 1.348 1.275 1.712
Personaleomkostninger -1.945 -1.188 -1.213 -1.860
Af- og nedskrivninger -23 -7 -2 0
Driftsresultat -94 153 60 -148
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -25 - - -
Resultat før skat -73 175 75 -175
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -55 128 -11 -218
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 115 38 34 0
Materielle anlægsaktiver i alt 115 38 34 0
Anlægsaktiver i alt 115 38 34 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 206 - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 206 128 84 95
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 262 316 310 587
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 429 - -
Periodeafgrænsningsposter 18 10 22 0
Tilgodehavender i alt 297 755 332 589
Likvide beholdninger 0 0 163 -
Omsætningsaktiver i alt 503 883 579 684
Aktiver i alt 618 921 613 684
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 80 80 80 80
Overført resultat -401 -346 -474 -463
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -321 -266 -394 -383
Hensættelse til udskudt skat 0 1 - -
Hensatte forpligtelser i alt 0 1 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 118 93 73 66
Selskabsskat 0 - - -
Anden gæld 354 - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 938 1.186 961 1.047
Gældsforpligtelser i alt 938 1.186 1.007 1.068
Passiver i alt 618 921 613 684

ENTREPRENØRKOMPAGNIET.DK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

ENTREPRENØRKOMPAGNIET.DK ApS blev etableret den 10-11-2013 og holder til på adressen Jens Juuls Vej 10 8260 Viby J. Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden ENTREPRENØRKOMPAGNIET.DK ApS (CVR: 35532544) er AKTIV


CVR nummer

35532544

Adresse

Jens Juuls Vej 10
8260 Viby J

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10-11-2013

Stamdata for ENTREPRENØRKOMPAGNIET.DK ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
AARHUS
Branchekode og branche:
439990 / 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
P-numre:
1018905325
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
439990 / Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
10-11-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ENTREPRENØRKOMPAGNIET.DK ApS
10-11-2013 -
Historik for sekundære navne
Fugekompagniet.dk ApS.
24-09-2018 -
Adressehistorik
10-11-2013 - 29-06-2014
Gungdyvej 57
8362 Hørning
AARHUS
30-06-2014 -
Jens Juuls Vej 10
8260 Viby J
AARHUS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-11-11
Slut på første regnskabsperiode:
2013-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.
Relaterede virksomheder