FANGEL KRO OG HOTEL ApS CVR-nr 30708644

Status: AKTIV

Fangelvej 55, Fangel 5260 Odense S

Årets resultat:
2022: 494
2021: 476
Bruttofortjeneste:
2022: 9.216
2021: 7.756
Antal ansatte:
11
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 9.216 7.756 6.170 6.272
Årets resultat 494 476 539 425
Egenkapital I alt 4.310 3.816 3.741 3.602
Status balance 11.933 11.363 10.428 10.266


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 9.216 7.756 6.170 6.272
Personaleomkostninger -8.101 -6.628 -5.005 -5.128
Af- og nedskrivninger -372 -389 -338 -429
Driftsresultat 743 739 828 715
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -103 -130 -137 -168
Resultat før skat 640 610 691 547
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 494 476 539 425
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 10.509 9.632 9.252 9.407
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 208 289 353 197
Materielle anlægsaktiver i alt 10.717 9.922 9.606 9.604
Anlægsaktiver i alt 10.718 9.923 9.607 9.605
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 123 165 121 105
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 409 283 205 459
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 250 562 423 23
Periodeafgrænsningsposter 23 21 30 26
Tilgodehavender i alt 683 867 658 509
Likvide beholdninger 407 406 39 45
Omsætningsaktiver i alt 1.215 1.440 821 661
Aktiver i alt 11.933 11.363 10.428 10.266
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 4.185 3.691 3.216 3.077
Foreslået udbytte for regnskabsåret - 0 400 400
Egenkapital i alt 4.310 3.816 3.741 3.602
Hensættelse til udskudt skat 1.050 1.017 950 901
Hensatte forpligtelser i alt 1.050 1.017 950 901
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 395 547 577 418
Selskabsskat 113 67 104 84
Anden gæld 3.662 3.155 2.376 627
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 6.507 6.403 5.548 5.513
Gældsforpligtelser i alt 6.572 6.530 5.737 5.763
Passiver i alt 11.933 11.363 10.428 10.266

FANGEL KRO OG HOTEL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

FANGEL KRO OG HOTEL ApS blev etableret den 28-06-2007 og holder til på adressen Fangelvej 55, Fangel 5260 Odense S. Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden FANGEL KRO OG HOTEL ApS (CVR: 30708644) er AKTIV


CVR nummer

30708644

Adresse

Fangelvej 55, Fangel
5260 Odense S

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-06-2007

Stamdata for FANGEL KRO OG HOTEL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1013437072
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
28-06-2007 - 17-11-2007
551010 / Hoteller
18-11-2007 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
551010 / Hoteller
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FANGEL KRO OG HOTEL ApS
28-06-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-06-2007 - 18-10-2018
Fangelvej 55
5260 Odense S
ODENSE
19-10-2018 -
Fangelvej 55
5260 Odense S
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2007-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to direktører i forening, hvoraf den ene er "landmanden" i selskabet.

Relaterede virksomheder