FINN FYHN KNUDSEN HOLDING ApS CVR-nr 29821747

Status: AKTIV

Sønderkær 428 7190 Billund

Årets resultat:
2022: 400
2021: -238
Bruttofortjeneste:
2022: -6
2021: -6
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -6 -6 -5 -8
Årets resultat 400 -238 192 490
Egenkapital I alt 1.268 981 1.329 1.138
Status balance 1.486 1.080 1.334 1.143


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -6 -6 -5 -8
Personaleomkostninger - - - -
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -9 -3 0 0
Resultat før skat 396 -240 191 489
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 400 -238 192 490
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt 1.475 1.063 1.294 1.099
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - 0 25 28
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 9 6 29 35
Likvide beholdninger 1 11 12 8
Omsætningsaktiver i alt 10 17 41 44
Aktiver i alt 1.486 1.080 1.334 1.143
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 1.025 743 1.094 1.013
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118 113 111 -
Egenkapital i alt 1.268 981 1.329 1.138
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 5 5 5 5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 218 99 5 5
Gældsforpligtelser i alt 218 99 5 5
Passiver i alt 1.486 1.080 1.334 1.143

FINN FYHN KNUDSEN HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

FINN FYHN KNUDSEN HOLDING ApS blev etableret den 01-07-2009 og holder til på adressen Sønderkær 428 7190 Billund. Selskabets formål er at eje anparter, øvrige værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden FINN FYHN KNUDSEN HOLDING ApS (CVR: 29821747) er AKTIV


CVR nummer

29821747

Adresse

Sønderkær 428
7190 Billund

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

01-07-2009

Stamdata for FINN FYHN KNUDSEN HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1015387404
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
01-07-2009 - 18-12-2019
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
19-12-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FINN FYHN KNUDSEN HOLDING ApS
01-07-2009 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
01-07-2009 -
Sønderkær 428
7190 Billund
BILLUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2009-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2009-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 1 direktør.

Relaterede virksomheder