FMS ApS CVR-nr 28122691

Status: AKTIV

Vestre Alle 2, st 9000 Aalborg

Årets resultat:
2022: 5.856
2021: 12.246
Bruttofortjeneste:
2022: 853
2021: 351
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 853 351 853 85
Årets resultat 5.856 12.246 9.195 5.509
Egenkapital I alt 105.854 100.227 88.207 79.233
Status balance 110.410 110.316 100.323 92.432


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 853 351 853 85
Personaleomkostninger -256 -246 -163 -
Af- og nedskrivninger -394 -392 -366 -43
Driftsresultat 202 -359 324 42
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 247 405 395
Andre finansielle omkostninger -119 -148 -218 -110
Resultat før skat 6.666 12.580 9.675 5.974
Skat af årets resultat - -334 -480 -465
Årets resultat 5.856 12.246 9.195 5.509
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 9.494 9.735 10.000 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.074 - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 10.568 10.580 11.019 191
Anlægsaktiver i alt 88.728 83.747 73.976 56.156
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 11.795 16.665 16.510 16.215
Andre tilgodehavender - 9.524 9.498 20.017
Periodeafgrænsningsposter - 14 14 0
Tilgodehavender i alt 21.682 26.303 26.348 36.276
Likvide beholdninger 0 266 - 0
Omsætningsaktiver i alt 21.682 26.569 26.348 36.276
Aktiver i alt 110.410 110.316 100.323 92.432
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 105.493 99.873 87.856 78.887
Foreslået udbytte for regnskabsåret 236 229 226 221
Egenkapital i alt 105.854 100.227 88.207 79.233
Hensættelse til udskudt skat 125 54 44 0
Hensatte forpligtelser i alt 125 54 44 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 34 25 22 20
Selskabsskat 190 - 0 122
Anden gæld - 4.198 3.521 2.808
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.431 4.585 6.334 13.199
Gældsforpligtelser i alt 4.431 10.036 12.072 13.199
Passiver i alt 110.410 110.316 100.323 92.432

FMS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 553000 Campingpladser.

FMS ApS blev etableret den 21-09-2004 og holder til på adressen Vestre Alle 2, st 9000 Aalborg. Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden FMS ApS (CVR: 28122691) er AKTIV


CVR nummer

28122691

Adresse

Vestre Alle 2, st
9000 Aalborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21-09-2004

Stamdata for FMS ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
553000 / 553000 Campingpladser
P-numre:
1010824741
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
21-09-2004 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 25-06-2019
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
26-06-2019 - 29-06-2019
553000 / Campingpladser
30-06-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FMS ApS
21-09-2004 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
21-09-2004 - 30-12-2006
Skræmvej 154
9690 Fjerritslev
FJERRITSLEV
31-12-2006 - 01-07-2016
Skræmvej 154
9690 Fjerritslev
JAMMERBUGT
02-07-2016 - 25-11-2018
Vestre Alle 2
9000 Aalborg
AALBORG
26-11-2018 -
Vestre Alle 2 st
9000 Aalborg
AALBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2004-09-22
Slut på første regnskabsperiode:
2005-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder