Friis El og Montage ApS CVR-nr 42850918

Status: AKTIV

Agerlunden 6, Næsbjerg 6800 Varde

Årets resultat:
2022: 308
Bruttofortjeneste:
2022: 417
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning 417
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 417
Årets resultat 308
Egenkapital I alt 348
Status balance 488


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 417
Bruttofortjeneste 417
Personaleomkostninger -
Af- og nedskrivninger -16
Driftsresultat 401
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -5
Resultat før skat 396
Skat af årets resultat -
Årets resultat 308
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 9
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 75
Materielle anlægsaktiver i alt 75
Anlægsaktiver i alt 83
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter -
Tilgodehavender i alt 24
Likvide beholdninger 380
Omsætningsaktiver i alt 404
Aktiver i alt 488
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40
Overført resultat 308
Foreslået udbytte for regnskabsåret -114
Egenkapital i alt 348
Hensættelse til udskudt skat 2
Hensatte forpligtelser i alt 2
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 139
Gældsforpligtelser i alt 139
Passiver i alt 488

Friis El og Montage ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

Friis El og Montage ApS blev etableret den 18-11-2021 og holder til på adressen Agerlunden 6, Næsbjerg 6800 Varde. Virksomhedens formål er at drive virksomhed med elinstallation og montage og hermed forbundet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Friis El og Montage ApS (CVR: 42850918) er AKTIV


CVR nummer

42850918

Adresse

Agerlunden 6, Næsbjerg
6800 Varde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-11-2021

Stamdata for Friis El og Montage ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1027744652
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
18-11-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Friis El og Montage ApS
18-11-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-11-2021 -
Agerlunden 6
6800 Varde
VARDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-07-01
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder