GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS CVR-nr 36451521

Status: AKTIV

Borgergade 21 7200 Grindsted

Årets resultat:
2022: 4.644
2021: 3.051
Bruttofortjeneste:
2022: 10.016
2021: 7.581
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 10.016 7.581 6.634 6.362
Årets resultat 4.644 3.051 2.712 2.510
Egenkapital I alt 7.820 3.177 5.126 12.413
Status balance 11.473 10.346 10.325 14.770


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 10.016 7.581 6.634 6.362
Personaleomkostninger -2.762 -2.366 -2.377 -2.041
Af- og nedskrivninger -1.226 -1.015 -1.032 -1.162
Driftsresultat 6.028 4.008 3.225 3.159
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -88 -240 -10 -2
Resultat før skat 5.939 3.895 3.478 3.220
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 4.644 3.051 2.712 2.510
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 485 822 51 428
Grunde og bygninger 3.215 3.282 3.589 3.576
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.431 2.604 2.123 2.594
Materielle anlægsaktiver i alt 5.648 5.894 5.725 6.189
Anlægsaktiver i alt 6.178 6.750 5.811 6.651
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 305 264 183 116
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 305 264 183 116
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.836 1.899 1.352 1.676
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.571 - 0 4.431
Andre tilgodehavender 0 118 - -
Periodeafgrænsningsposter 596 44 - 0
Tilgodehavender i alt 4.331 2.571 1.907 6.577
Likvide beholdninger 660 762 1.600 1.425
Omsætningsaktiver i alt 5.295 3.596 4.514 8.119
Aktiver i alt 11.473 10.346 10.325 14.770
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 3.270 3.127 76 2.363
Foreslået udbytte for regnskabsåret 4.500 0 5.000 10.000
Egenkapital i alt 7.820 3.177 5.126 12.413
Hensættelse til udskudt skat 95 211 207 232
Hensatte forpligtelser i alt 95 211 207 232
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 242 308 210 173
Selskabsskat 0 840 791 611
Anden gæld 715 716 825 635
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.558 6.959 4.992 2.125
Gældsforpligtelser i alt 3.558 6.959 4.992 2.125
Passiver i alt 11.473 10.346 10.325 14.770

GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen.

GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS blev etableret den 02-12-2014 og holder til på adressen Borgergade 21 7200 Grindsted. Selskabets formål er at drive bedemandsforretning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS (CVR: 36451521) er AKTIV


CVR nummer

36451521

Adresse

Borgergade 21
7200 Grindsted

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-12-2014

Stamdata for GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
BILLUND
Branchekode og branche:
960300 / 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
P-numre:
1019947013, 1020014063, 1020014098, 1020677011, 1020677038, 1020681752, 1020681760, 1021151056, 1022347396, 1024536048, 1027539056, 1027539064, 1027582962, 1028074723, 1029341369
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
999999 / Uoplyst
02-12-2014 - 30-12-2014
960300 / Bedemænd og begravelsesvæsen
31-12-2014 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
GRINDSTED-BILLUND BEGRAVELSESFORRETNING ApS
02-12-2014 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-12-2014 -
Borgergade 21
7200 Grindsted
BILLUND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2014-12-03
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen
Relaterede virksomheder