Grøn & Partner ApS CVR-nr 41630744

Status: AKTIV

Vedbækgade 2, 5 2200 København N

Årets resultat:
2022: 3
2021: 0
Bruttofortjeneste:
2022: 437
2021: 928
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning 1.180 1.340
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 437 928
Årets resultat 3 0
Egenkapital I alt 43 40
Status balance 81 172


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.180 1.340
Bruttofortjeneste 437 928
Personaleomkostninger -433 -926
Af- og nedskrivninger - 0
Driftsresultat 4 2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -1 -2
Resultat før skat 3 0
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 3 0
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 60 80
Materielle anlægsaktiver i alt 60 80
Anlægsaktiver i alt 60 80
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 0 15
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt - -
Likvide beholdninger 21 77
Omsætningsaktiver i alt 21 92
Aktiver i alt 81 172
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 3 0
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 -
Egenkapital i alt 43 40
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - -
Selskabsskat - -
Anden gæld - 80
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 37 132
Gældsforpligtelser i alt 37 132
Passiver i alt 81 172

Grøn & Partner ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

Grøn & Partner ApS blev etableret den 28-08-2020 og holder til på adressen Vedbækgade 2, 5 2200 København N. Selskabets formål er at sælge serviceopgaver, herunder plantning, pleje og vedligeholdelse af parker, haver med videre samt salg af varer, og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Grøn & Partner ApS (CVR: 41630744) er AKTIV


CVR nummer

41630744

Adresse

Vedbækgade 2, 5
2200 København N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-08-2020

Stamdata for Grøn & Partner ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1026202791
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
28-08-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Grøn & Partner ApS
28-08-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-08-2020 - 02-07-2022
Vedbækgade 2 1
2200 København N
KØBENHAVN
03-07-2022 -
Vedbækgade 2 5
2200 København N
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-08-29
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af én direktør.

Relaterede virksomheder