Hairlook Salon ApS CVR-nr 42039276

Status: AKTIV

Vangede Bygade 92 2820 Gentofte

Årets resultat:
2022: 99
2021: -31
Bruttofortjeneste:
2022: 332
2021: 134
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 332 134
Årets resultat 99 -31
Egenkapital I alt 108 9
Status balance 200 187


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 332 134
Personaleomkostninger -178 -165
Af- og nedskrivninger -36 0
Driftsresultat 118 -31
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat 118 -31
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 99 -31
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 124 160
Materielle anlægsaktiver i alt 124 160
Anlægsaktiver i alt 124 160
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt 25 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter - -
Tilgodehavender i alt - 5
Likvide beholdninger 51 22
Omsætningsaktiver i alt 76 27
Aktiver i alt 200 187
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 68 -31
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt 108 9
Hensættelse til udskudt skat - -
Hensatte forpligtelser i alt - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - 2
Selskabsskat 19 -
Anden gæld - 11
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 92 178
Gældsforpligtelser i alt 92 178
Passiver i alt 200 187

Hairlook Salon ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 960210 Frisørsaloner.

Hairlook Salon ApS blev etableret den 18-01-2021 og holder til på adressen Vangede Bygade 92 2820 Gentofte. Selskabets formål er at drive frisørsalon samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Hairlook Salon ApS (CVR: 42039276) er AKTIV


CVR nummer

42039276

Adresse

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-01-2021

Stamdata for Hairlook Salon ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
GENTOFTE
Branchekode og branche:
960210 / 960210 Frisørsaloner
P-numre:
1026703391
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
960210 / Frisørsaloner
18-01-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hairlook Salon ApS
18-01-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-01-2021 -
Vangede Bygade 92
2820 Gentofte
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-19
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.
Relaterede virksomheder