Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S CVR-nr 38255002

Status: AKTIV

Strandpromenaden 1, Hjerting 6710 Esbjerg V

Årets resultat:
2022: 1.275
2021: 172
Bruttofortjeneste:
2022: 20.095
2021: 18.491
Antal ansatte:
41
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 20.095 18.491 17.066 17.832
Årets resultat 1.275 172 791 809
Egenkapital I alt 3.675 2.745 2.918 2.458
Status balance 8.009 13.689 13.711 9.375


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 20.095 18.491 17.066 17.832
Personaleomkostninger -17.856 -17.353 -15.548 -16.438
Af- og nedskrivninger -497 -489 -417 -270
Driftsresultat 1.742 401 1.101 1.104
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -101 -84 -83 -65
Resultat før skat 1.641 317 1.018 1.040
Skat af årets resultat - -145 -226 -231
Årets resultat 1.275 172 791 809
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - 0 4.226 4.342
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 119 245 381 516
Materielle anlægsaktiver i alt 1.396 864 5.105 5.326
Anlægsaktiver i alt 3.064 2.504 6.714 6.826
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 512 857 714 861
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 73 427 503 779
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 604 6.212 1.589 63
Periodeafgrænsningsposter 59 39 71 59
Tilgodehavender i alt 812 6.707 2.164 902
Likvide beholdninger 3.621 3.620 4.119 786
Omsætningsaktiver i alt - - - -
Aktiver i alt 8.009 13.689 13.711 9.375
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 3.175 1.900 2.418 1.626
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 345 0 332
Egenkapital i alt 3.675 2.745 2.918 2.458
Hensættelse til udskudt skat - 0 20 49
Hensatte forpligtelser i alt - 0 20 49
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.433 1.483 1.370 1.079
Leverandører af varer og tjenesteydelser 711 858 697 757
Selskabsskat 34 110 175 185
Anden gæld - 5.795 5.603 -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.152 8.711 8.310 4.627
Gældsforpligtelser i alt 4.333 10.944 10.773 6.868
Passiver i alt 8.009 13.689 13.711 9.375

Personer

Roller

DIREKTØR 13-12-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 16-05-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-01-2024 -
FORMAND 17-01-2024 -

Ejerforhold

Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 551010 Hoteller.

Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S blev etableret den 13-12-2016 og holder til på adressen Strandpromenaden 1, Hjerting 6710 Esbjerg V. Selskabets formål er at drive virksomhed med hotel og restauration Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.

Status: Virksomheden Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S (CVR: 38255002) er AKTIV


CVR nummer

38255002

Adresse

Strandpromenaden 1, Hjerting
6710 Esbjerg V

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

13-12-2016

Personer

Roller

DIREKTØR 13-12-2016 -
BESTYRELSESMEDLEM 16-05-2022 -
BESTYRELSESMEDLEM 17-01-2024 -
FORMAND 17-01-2024 -

Ejerforhold

Stamdata for Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1022006998
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
13-12-2016 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Hjerting Badehotel - Esbjerg A/S
13-12-2016 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-12-2016 -
Strandpromenaden 1
6710 Esbjerg V
ESBJERG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2016-12-14
Slut på første regnskabsperiode:
2017-12-31
Registreret kapital:
500.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden

Relaterede virksomheder