HJK Byg A/S CVR-nr 43021605

Status: AKTIV

Purhøjvej 12 8700 Horsens

Årets resultat:
2022: -940
Bruttofortjeneste:
2022: 2.732
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.732
Årets resultat -940
Egenkapital I alt 1.060
Status balance 13.981


Beløb i 1000 2022-12
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 2.732
Personaleomkostninger -3.867
Af- og nedskrivninger -18
Driftsresultat -1.153
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -47
Resultat før skat -1.200
Skat af årets resultat 261
Årets resultat -940
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 60
Materielle anlægsaktiver i alt 90
Anlægsaktiver i alt 90
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.429
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter 128
Tilgodehavender i alt 13.890
Likvide beholdninger -
Omsætningsaktiver i alt 13.890
Aktiver i alt 13.981
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500
Overført resultat 560
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 1.060
Hensættelse til udskudt skat -
Hensatte forpligtelser i alt -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.452
Selskabsskat -
Anden gæld 1.587
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 12.920
Gældsforpligtelser i alt 12.920
Passiver i alt 13.981

Personer

HJK Byg A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

HJK Byg A/S blev etableret den 30-01-2022 og holder til på adressen Purhøjvej 12 8700 Horsens. Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed samt beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 400.000 kr.

Status: Virksomheden HJK Byg A/S (CVR: 43021605) er AKTIV


CVR nummer

43021605

Adresse

Purhøjvej 12
8700 Horsens

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

30-01-2022

Personer

Stamdata for HJK Byg A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1027953693
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
412000 / Opførelse af bygninger
30-01-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
HJK Byg A/S
30-01-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-01-2022 - 19-12-2022
Trandumvej 5
7800 Skive
VIBORG
20-12-2022 -
Purhøjvej 12
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2022-01-31
Slut på første regnskabsperiode:
2022-12-31
Registreret kapital:
400.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder