iGym Danmark ApS CVR-nr 38775960

Status: AKTIV

Emil Møllers Gade 30, 2 8700 Horsens

Årets resultat:
2022: 2.299
2021: -1.269
Bruttofortjeneste:
2022: 480
2021: 969
Antal ansatte:
4
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 480 969 1.297 996
Årets resultat 2.299 -1.269 -156 -367
Egenkapital I alt -57 -2.356 -1.087 -931
Status balance 718 1.718 2.236 1.451


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 480 969 1.297 996
Personaleomkostninger -757 -1.097 -1.112 -1.159
Af- og nedskrivninger -237 -261 -253 -136
Driftsresultat -514 -1.160 -67 -299
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -33 -128 -110 -89
Resultat før skat 2.299 -1.269 -156 -367
Skat af årets resultat - - - 0
Årets resultat 2.299 -1.269 -156 -367
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 285 411 191 232
Materielle anlægsaktiver i alt 497 789 735 651
Anlægsaktiver i alt 664 956 898 809
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 0 4 34 45
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 0 4 34 45
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 11 11 1
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 658 1.064 567
Andre tilgodehavender 0 72 201 -
Periodeafgrænsningsposter 54 0 29 28
Tilgodehavender i alt 54 741 1.304 597
Likvide beholdninger 0 17 1 -
Omsætningsaktiver i alt 54 762 1.338 642
Aktiver i alt 718 1.718 2.236 1.451
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -107 -2.406 -1.137 -981
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt -57 -2.356 -1.087 -931
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 379 594 106 71
Selskabsskat - - - -
Anden gæld - 80 268 142
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 776 4.074 3.323 2.381
Gældsforpligtelser i alt 776 4.074 3.323 2.381
Passiver i alt 718 1.718 2.236 1.451

iGym Danmark ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

iGym Danmark ApS blev etableret den 04-07-2017 og holder til på adressen Emil Møllers Gade 30, 2 8700 Horsens. Selskabets formål er at drive fitness-virksomhed og al hermed beslægtet virksomhed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.100 kr.

Status: Virksomheden iGym Danmark ApS (CVR: 38775960) er AKTIV


CVR nummer

38775960

Adresse

Emil Møllers Gade 30, 2
8700 Horsens

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

04-07-2017

Stamdata for iGym Danmark ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022627224
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
04-07-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
iGym Danmark ApS
04-07-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
04-07-2017 - 05-06-2018
Bovbjergvej 1
6710 Esbjerg V
ESBJERG
06-06-2018 - 18-11-2018
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
19-11-2018 - 24-03-2019
Nr. Stenderupvej 89
6051 Almind
KOLDING
25-03-2019 - 21-06-2023
Sanddal Bakke 21
7000 Fredericia
FREDERICIA
22-06-2023 -
Emil Møllers Gade 30 2
8700 Horsens
HORSENS
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-07-05
Slut på første regnskabsperiode:
2018-12-31
Registreret kapital:
50.100
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion

Relaterede virksomheder