JN TOTALENTREPRISE ApS CVR-nr 29322465

Status: UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION

Anemonevej 18 6000 Kolding

Årets resultat:
2022: -74
2021: 107
Bruttofortjeneste:
2022: 204
2021: 463
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 204 463 283 226
Årets resultat -74 107 -81 -6
Egenkapital I alt 244 318 211 292
Status balance 565 756 478 694


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 204 463 283 226
Personaleomkostninger -284 -267 -344 -184
Af- og nedskrivninger -12 -52 -39 -44
Driftsresultat -92 144 -100 -2
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 6 6 6 7
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat -93 140 -101 -4
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -74 107 -81 -6
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 69 38 75 72
Materielle anlægsaktiver i alt 69 38 75 72
Anlægsaktiver i alt 69 38 75 72
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30 56 20 244
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 358 307 298 340
Andre tilgodehavender 0 0 10 0
Periodeafgrænsningsposter 6 6 6 6
Tilgodehavender i alt 419 375 355 592
Likvide beholdninger 76 343 48 29
Omsætningsaktiver i alt 495 718 403 621
Aktiver i alt 565 756 478 694
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 119 193 86 167
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 244 318 211 292
Hensættelse til udskudt skat - - - 0
Hensatte forpligtelser i alt - - - 0
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8 106 49 232
Selskabsskat 0 34 0 6
Anden gæld 68 114 149 77
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 321 438 216 333
Gældsforpligtelser i alt 321 438 268 402
Passiver i alt 565 756 478 694

JN TOTALENTREPRISE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 412000 Opførelse af bygninger.

JN TOTALENTREPRISE ApS blev etableret den 02-02-2006 og holder til på adressen Anemonevej 18 6000 Kolding. Selskabets formål er at udføre reparationer, vedligeholdelse og renovering af bygninger og anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden JN TOTALENTREPRISE ApS (CVR: 29322465) er UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION


CVR nummer

29322465

Adresse

Anemonevej 18
6000 Kolding

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-02-2006

Stamdata for JN TOTALENTREPRISE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
412000 / 412000 Opførelse af bygninger
P-numre:
1012020828
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
452100 / Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
02-02-2006 - 30-12-2007
412000 / Opførelse af bygninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
JN TOTALENTREPRISE ApS
02-02-2006 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-02-2006 - 12-03-2019
Løjpen 14
6000 Kolding
KOLDING
13-03-2019 -
Anemonevej 18
6000 Kolding
KOLDING
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2006-02-03
Slut på første regnskabsperiode:
2006-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder