L & J Faltums Ejendomme ApS CVR-nr 39937964

Status: AKTIV

Torkel Badens Vej 20, 1 2900 Hellerup

Årets resultat:
2022: 97
2021: 130
Bruttofortjeneste:
2022: 341
2021: 356
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 341 356 361 426
Årets resultat 97 130 137 182
Egenkapital I alt 595 499 369 232
Status balance 5.119 5.138 5.088 5.097


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 341 356 361 426
Personaleomkostninger -96 -74 -74 -57
Af- og nedskrivninger -19 -19 -19 -19
Driftsresultat 225 262 268 349
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -95 -91 -92 -104
Resultat før skat 130 172 176 246
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 97 130 137 182
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 4.895 4.914 4.934 4.953
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 4.895 4.914 4.934 4.953
Anlægsaktiver i alt 4.895 4.914 4.934 4.953
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 20 - - -
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 20 3 17 15
Likvide beholdninger 204 221 138 129
Omsætningsaktiver i alt 224 224 155 144
Aktiver i alt 5.119 5.138 5.088 5.097
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 545 449 319 182
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 595 499 369 232
Hensættelse til udskudt skat - - 0 4
Hensatte forpligtelser i alt - - 0 4
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - - -
Selskabsskat 10 - - -
Anden gæld 228 242 209 227
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.856 1.851 1.809 1.863
Gældsforpligtelser i alt 4.524 4.640 4.719 4.862
Passiver i alt 5.119 5.138 5.088 5.097

L & J Faltums Ejendomme ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.

L & J Faltums Ejendomme ApS blev etableret den 30-09-2018 og holder til på adressen Torkel Badens Vej 20, 1 2900 Hellerup. Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden L & J Faltums Ejendomme ApS (CVR: 39937964) er AKTIV


CVR nummer

39937964

Adresse

Torkel Badens Vej 20, 1
2900 Hellerup

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30-09-2018

Stamdata for L & J Faltums Ejendomme ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
682030 / 682030 Anden udlejning af boliger
P-numre:
1024038560
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
682030 / Anden udlejning af boliger
30-09-2018 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
L & J Faltums Ejendomme ApS
30-09-2018 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
30-09-2018 -
Torkel Badens Vej 20 1
2900 Hellerup
GENTOFTE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2018-10-01
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør

Relaterede virksomheder