LASSES EL ApS CVR-nr 30553128

Status: AKTIV

Rytterhaven 4 5700 Svendborg

Årets resultat:
2022: 141
2021: 460
Bruttofortjeneste:
2022: 2.526
2021: 3.090
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.526 3.090 2.577 2.694
Årets resultat 141 460 427 108
Egenkapital I alt 624 933 874 1.947
Status balance 3.510 3.929 3.362 4.061


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.526 3.090 2.577 2.694
Personaleomkostninger -2.192 -2.428 -1.968 -2.516
Af- og nedskrivninger -67 -60 -36 -23
Driftsresultat 267 601 573 155
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -108 -39 -52 -66
Resultat før skat 187 589 547 138
Skat af årets resultat - -130 -120 -30
Årets resultat 141 460 427 108
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 229 296 225 222
Materielle anlægsaktiver i alt 229 296 225 222
Anlægsaktiver i alt 229 296 225 222
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 208 163 242 234
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 291 439 414 384
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.605 2.904 2.356 3.117
Andre tilgodehavender - 0 4 14
Periodeafgrænsningsposter 1 1 8 -
Tilgodehavender i alt 3.073 3.470 2.895 3.606
Likvide beholdninger - - - -
Omsætningsaktiver i alt 3.281 3.633 3.137 3.839
Aktiver i alt 3.510 3.929 3.362 4.061
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 399 358 349 322
Foreslået udbytte for regnskabsåret 100 450 400 1.500
Egenkapital i alt 624 933 874 1.947
Hensættelse til udskudt skat 17 20 19 13
Hensatte forpligtelser i alt 17 20 19 13
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 203 242 201 168
Selskabsskat 50 128 114 17
Anden gæld - 659 1.480 813
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.926 1.921 2.263 2.011
Gældsforpligtelser i alt 2.869 2.976 2.469 2.102
Passiver i alt 3.510 3.929 3.362 4.061

LASSES EL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

LASSES EL ApS blev etableret den 24-06-2007 og holder til på adressen Rytterhaven 4 5700 Svendborg. Selskabets formål er at drive autoriseret elinstallatørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden LASSES EL ApS (CVR: 30553128) er AKTIV


CVR nummer

30553128

Adresse

Rytterhaven 4
5700 Svendborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-06-2007

Stamdata for LASSES EL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1013406983
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
24-06-2007 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
LASSES EL ApS
24-06-2007 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-06-2007 -
Rytterhaven 4
5700 Svendborg
SVENDBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2007-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2007-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder