Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S CVR-nr 10597072

Status: AKTIV

Finlandsvej 4 8660 Skanderborg

Årets resultat:
2022: 1.146
2021: 1.050
Bruttofortjeneste:
2022: 8.620
2021: 7.989
Antal ansatte:
16
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 8.620 7.989 7.141 5.441
Årets resultat 1.146 1.050 1.113 -212
Egenkapital I alt 1.792 1.646 1.496 383
Status balance 4.484 4.370 4.876 1.795


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 8.620 7.989 7.141 5.441
Personaleomkostninger -6.975 -6.491 -5.606 -5.600
Af- og nedskrivninger -152 -130 -88 -89
Driftsresultat 1.493 1.367 1.447 -248
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger - - - -
Resultat før skat 1.475 1.349 1.431 -268
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 1.146 1.050 1.113 -212
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 281 410 177 265
Materielle anlægsaktiver i alt 281 410 177 265
Anlægsaktiver i alt 286 415 182 270
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 147 146 124 115
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.384 1.406 1.778 664
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.469 2.283 - -
Andre tilgodehavender 87 57 1.139 80
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 4.026 3.774 3.001 883
Likvide beholdninger 26 35 1.570 527
Omsætningsaktiver i alt 4.199 3.955 4.694 1.525
Aktiver i alt 4.484 4.370 4.876 1.795
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat 192 146 96 -117
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.100 1.000 900 0
Egenkapital i alt 1.792 1.646 1.496 383
Hensættelse til udskudt skat 137 149 188 43
Hensatte forpligtelser i alt 137 149 188 43
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 49 65 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 305 174 244 118
Selskabsskat 300 265 97 0
Anden gæld - - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.096 2.125 2.624 1.174
Gældsforpligtelser i alt 2.556 2.575 3.192 1.369
Passiver i alt 4.484 4.370 4.876 1.795

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 10-08-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 10-08-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 31-10-2005 -
FORMAND 10-08-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 02-09-2010 -
BESTYRELSESMEDLEM 24-08-2022 -
DIREKTØR 24-08-2022 -

Ejerforhold

Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 433410 Malerforretninger.

Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S blev etableret den 10-06-1986 og holder til på adressen Finlandsvej 4 8660 Skanderborg. Selskabets formål er drift af malerfirma samt anden i naturlig forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 220.000 kr.

Status: Virksomheden Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S (CVR: 10597072) er AKTIV


CVR nummer

10597072

Adresse

Finlandsvej 4
8660 Skanderborg

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

10-06-1986

Personer

Roller

BESTYRELSESMEDLEM 10-08-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 10-08-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 31-10-2005 -
FORMAND 10-08-2021 -
BESTYRELSESMEDLEM 02-09-2010 -
BESTYRELSESMEDLEM 24-08-2022 -
DIREKTØR 24-08-2022 -

Ejerforhold

Stamdata for Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1000103651
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
454410 / Malerforretninger
10-06-1986 - 30-12-2007
433410 / Malerforretninger
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MALERFIRMAET FR. NIELSEN OG SØN, SKANDERBORG ApS
10-06-1986 - 26-08-1987
MALERFIRMAET FR. NIELSEN OG SØN. SKANDERBORG. AKTIESELSKAB
27-08-1987 - 18-12-2021
Malerfirma Fr. Nielsen & Søn A/S
19-12-2021 -
Historik for sekundære navne
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg A/S
19-12-2021 -
Adressehistorik
10-06-1986 - 30-12-2006
Finlandsvej 4
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
31-12-2006 -
Finlandsvej 4
8660 Skanderborg
SKANDERBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1986-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1986-12-31
Registreret kapital:
220.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør.

Relaterede virksomheder