Malerfirmaet Jørgen Varup ApS CVR-nr 40620796

Status: AKTIV

Kirkemarksvej 24, Nyker 3700 Rønne

Årets resultat:
2022: -37
2021: 198
Bruttofortjeneste:
2022: 2.820
2021: 2.772
Antal ansatte:
6
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.820 2.772 1.988 1.884
Årets resultat -37 198 78 164
Egenkapital I alt 444 566 453 376
Status balance 1.056 1.053 1.203 738


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.820 2.772 1.988 1.884
Personaleomkostninger -2.787 -2.460 -1.830 -1.618
Af- og nedskrivninger -40 -40 -40 -40
Driftsresultat -7 271 118 226
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -36 -15 -18 -13
Resultat før skat -44 256 100 213
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -37 198 78 164
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 20 40 60 80
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30 50 70 90
Materielle anlægsaktiver i alt 30 50 70 90
Anlægsaktiver i alt 50 90 130 170
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 127 253 123 8
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 15 116 247 6
Periodeafgrænsningsposter - - - -
Tilgodehavender i alt 446 437 720 234
Likvide beholdninger 559 527 353 334
Omsætningsaktiver i alt 1.006 963 1.073 568
Aktiver i alt 1.056 1.053 1.203 738
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40 40
Overført resultat 334 441 328 164
Foreslået udbytte for regnskabsåret 70 85 85 -
Egenkapital i alt 444 566 453 376
Hensættelse til udskudt skat 11 20 29 38
Hensatte forpligtelser i alt 11 20 29 38
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 230 33 98 10
Selskabsskat 0 39 32 57
Anden gæld 271 197 316 118
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 600 467 721 324
Gældsforpligtelser i alt 600 467 721 324
Passiver i alt 1.056 1.053 1.203 738

Malerfirmaet Jørgen Varup ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 433410 Malerforretninger.

Malerfirmaet Jørgen Varup ApS blev etableret den 27-06-2019 og holder til på adressen Kirkemarksvej 24, Nyker 3700 Rønne. Selskabets formål er drift af malerfirma og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt handel og service efter ledelsens nærmere anvisninger. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Malerfirmaet Jørgen Varup ApS (CVR: 40620796) er AKTIV


CVR nummer

40620796

Adresse

Kirkemarksvej 24, Nyker
3700 Rønne

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27-06-2019

Stamdata for Malerfirmaet Jørgen Varup ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
433410 / 433410 Malerforretninger
P-numre:
1024826445
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
433410 / Malerforretninger
27-06-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Malermester Jørgen Varup ApS
27-06-2019 - 02-07-2019
Malerfirmaet Jørgen Varup ApS
03-07-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-06-2019 - 21-01-2020
Irlandsvej 21
2300 København S
KØBENHAVN
22-01-2020 - 02-11-2021
Irlandsvej 21
2300 København S
KØBENHAVN
03-11-2021 -
Kirkemarksvej 24
3700 Rønne
BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2019-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder