MS Toftegård ApS CVR-nr 42089052

Status: AKTIV

Odins Tværgade 5, st 2200 København N

Årets resultat:
2022: 2.487
2021: 2.016
Bruttofortjeneste:
2022: 9.977
2021: 5.280
Antal ansatte:
11
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 9.977 5.280
Årets resultat 2.487 2.016
Egenkapital I alt 4.295 2.058
Status balance 6.128 3.495


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 9.977 5.280
Personaleomkostninger -6.495 -2.653
Af- og nedskrivninger -267 -27
Driftsresultat 3.215 2.600
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -35 -17
Resultat før skat 3.191 2.583
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 2.487 2.016
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.770 652
Materielle anlægsaktiver i alt 1.770 652
Anlægsaktiver i alt 1.770 652
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer - -
Varebeholdninger i alt - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 933 759
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender - -
Periodeafgrænsningsposter 627 296
Tilgodehavender i alt 1.560 1.055
Likvide beholdninger 2.797 1.788
Omsætningsaktiver i alt 4.357 2.843
Aktiver i alt 6.128 3.495
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat 2.755 1.768
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.500 250
Egenkapital i alt 4.295 2.058
Hensættelse til udskudt skat 215 97
Hensatte forpligtelser i alt 215 97
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 440 287
Selskabsskat 586 478
Anden gæld 573 535
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.618 1.341
Gældsforpligtelser i alt 1.618 1.341
Passiver i alt 6.128 3.495

MS Toftegård ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.

MS Toftegård ApS blev etableret den 03-02-2021 og holder til på adressen Odins Tværgade 5, st 2200 København N. Selskabets formål er levering af serviceydelser i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af grønne arealer og dermed relateret virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden MS Toftegård ApS (CVR: 42089052) er AKTIV


CVR nummer

42089052

Adresse

Odins Tværgade 5, st
2200 København N

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-02-2021

Stamdata for MS Toftegård ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
813000 / 813000 Landskabspleje
P-numre:
1026763726
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
813000 / Landskabspleje
03-02-2021 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
MS Toftegård ApS
03-02-2021 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-02-2021 - 19-09-2021
Chrst Boecksvej 14 1
3480 Fredensborg
FREDENSBORG
20-09-2021 -
Odins Tværgade 5 st
2200 København N
KØBENHAVN
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder